Avoin kirje pääministeri Sipilälle

Helsingissä 25.11.2015

Arvoisa pääministeri,

On tärkeää, että maamme korkein johto ottaa vakavasti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja tekee kaikkensa sen ehkäisemiseksi. Se on erityisen tärkeää tänään, jolloin vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.

Asian parissa töitä tekevissä järjestöissä on jo pitkään yritetty vaikuttaa siihen, että Suomen lainsäädäntö vastaisi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi asetettuja kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita. Muun muassa elokuussa voimaan astunut Istanbulin sopimus
asettaa Suomelle paljon velvotteita, sillä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista.

Kun julkisuudessa keskustellaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, esiin nousee erityisesti seksuaalinen väkivalta. Otitte itsekin kantaa yhteen esille nousseista rikoksista ja mainitsitte, että lainsäädäntöä tulee tarkastella vastaavien rikosten ehkäisemiseksi.

Siksi haluamme tänään, YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, välittää teille näkemyksemme vaadittavista uudistuksista koskien erityisesti naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa:

1. Seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen niin, että se kunnioittaa täysimääräisesti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden periaatetta kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti.

2. Raiskauksen tunnusmerkistön perustaminen suostumuksen puutteeseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki tahdonvastaiset yhdynnät määriteltäisiin jatkossa raiskauksiksi. Nyt esimerkiksi vammaisen tai laitoksessa oleva vanhuksen raiskaus käsitellään seksuaalisena hyväksikäyttönä, ei raiskauksena.

3. Uhrin aseman parantaminen niin, että tuomioistuinkäsittelyissä ei sallita asiatonta uhria koskevaa todistelua ja että uhria tiedotetaan paremmin prosessin vaiheista ja hänelle kuuluvista palveluista ja oikeuksista.

4. Rahoituksen lisääminen. Väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalvelujen puutteellinen rahoitus vaarantaa ihmishenkiä joka päivä.

5. Velvoite ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatukseen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa ja velvoite tasa-arvon edistämiseen kaikilla hallinnon aloilla. Vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on kirjattu varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja tasa-arvolakiin, on sen käytännön soveltaminen usein puutteellista. Seksuaalirikoksia ehkäistään ennen kaikkea kasvatuksella.

Suomessa ilmoitetaan poliisille vuosittain noin 1 000 raiskausta. Suurin osa seksuaalisesta väkivallasta jää ilmoittamatta. Mikäli seksuaalirikollisuuteen halutaan puuttua sillä päättäväisyydellä, mitä ihmisoikeusjärjestöt ja tasa-arvojärjestöt ovat valtiolta vuosia
vaatineet, on viestimme tämä:

Yllä esittämiemme lakiuudistusten toimeenpano on askel kohti Suomea, jossa kaikilla naisilla ja tytöillä – ja pojilla ja miehillä – on turvallisempi elää. Seksuaalista väkivaltaa ehkäistään parhaiten rakentamalla yhdenvertaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa kaikille.

Tarvitsemme julkista keskustelua ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Hallituksen tulisi näyttää tässä esimerkkiä. Yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämisen tulisi olla yksi sen kärkihankkeista.

Vihan lietsonnalle ja rasistiselle leimaamiselle ei ole syytä antaa tilaa. Se olisi tilan anastamista seksuaalirikosten uhreilta, joita on Suomessa joka vuosi tuhansia liikaa.

Ystävällisin terveisin,

Naisasialiitto Unioni