loading

YK:n naisten oikeuksien toteutumisesta

Lausunto: YK:n naisten oikeuksien eli CEDAW-sopimuksen toteutuminen Suomessa vuonna 2011 YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, Suomen seitsemän määräaikaisraportti. Lausunto Ulkoasianministeriölle. Naisasialiitto Unioni ry kiittää lausuntopyynnöstä. Naisasialiitto Unioni ry on lausuntoa muotoillessaan lähtenyt siitä, että kansalaisjärjestönä tehtävämme on tuoda esiin sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole toteutuneet sekä keinoja, jotka olisivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä, […]

Ulkoministeriölle koskien ihmiskauppaa

Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa Mietintö: EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisäaikaa lausunnolle. Mietinnössä on positiivisena pantava merkille se, että Suomi pyrkii huomioimaan ihmiskaupan ehkäisytyössä sukupuolinäkökulman ja pyrkimyksen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin asenteisiin. Positiivista on myös lapsinäkökulman huomioiminen ja myös tässä […]

Kotouttamislaista

Lausunto kotouttamislaista Kotouttamislain uudistaminen Helsinki 23.6.2010 Sisäasianministeriölle Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Naisasialiitto Unioni ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa, että kotoutumisen edistämiseen liittyy monia merkittäviä kysymyksiä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuttajanaisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja osallistumisen tukemiseen kotoutumisen edistämistä koskevassa laissa. Laissa tulisi selkeämmin huomioida, että myös maahanmuuttajanaisilla on oikeus osallistua aktiivisina […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimusluonnos naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle Yleistä Naisasialiitto Unioni pitää sopimusluonnoksessa esiin nostettuja teemoja erittäin tärkeinä ja keskeisinä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyssä ja sitä koskevan lainsäädännön tarkentamisessa. Yhdistys myös […]

Hallituksen tasa-arvoselonteko

Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko Kuuleminen 10.3.2010 Naisasialiitto Unioni ry:n kommentit kirjallisina Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jo toistamiseen lausua tekeillä olevasta selonteosta ja pyytää tarkastelemaan uudestaan myös 25.5.2009 antamaansa lausuntoa. Lähtökohdat – Koska naisten ja miesten kategorioissa on merkittäviä sisäisiä eroja, tulisi selonteossa käsitellä myös näitä eroja esimerkiksi lähtökohtanaan yhdenvertaisuuslain nimeämät ryhmät. Vain näin […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto EN:n yleissopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevan yleissopimuksen laadintaprosessissa. Naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti lähi- ja parisuhdeväkivalta […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto ja kuuleminen: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma Kirjalliset kommentit Sosiaali- ja terveysministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman laatimisessa. Yhdistys pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yhtenä suurimmista sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmakohdista, johon tulee viimeinkin puuttua hallituksen taholta. Kuten järjestökuulemisen taustamuistiossakin todettiin, on Naisten oikeuksien sopimuksen komitea (CEDAW-komitea) kiinnittänyt toistuvasti huomiota […]

Pahoinpitelystä

Lausunto oikeusministeriölle pahoinpitelyrikoksista Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto oikeusministeriölle Asia: Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla. Työryhmämietintö 2009: 11 Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmämietinnöstä ja toteaa että esitetyt lainmuutokset ovat sinänsä tervetulleita uudistuksia. Lähisuhdeväkivallan luonteen tähden olisi tärkeää, että tähän saakka lievinä pahoinpitelyinä käsiteltyjä tekoja voitaisiin tästedes käsitellä pahoinpitelyinä mietinnössä esitetyllä tavalla. Erityisen painavana perusteluna […]

Seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä

Lausunto seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevasta säätelystä Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto oikeusministeriölle Asia: Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rangaistussäännöksen soveltamisesta Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että lausuntopyyntö on lähetetty samanaikaisesti kansalaisjärjestöille ja eri viranomaisille, ja siinä pyydetään tietoja tapausten lukumääristä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja rangaistusmääräysmenettelyissä. Kansalaisjärjestöt eivät kerää tällaisia tietoja, sillä niiden […]

Kansalaisjärjestöistä

Lausunto ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011 Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen ehdotukseen sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011. Naisasialiitto Unioni toteaa, että strategiassa on ansiokkaasti paneuduttu siihen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemismahdollisuuksien edistämiseen. Unioni kiittää myös sitä, että strategian perusteella sisäasiainministeriö pitää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa tärkeänä asiana. Naisasialiitto Unioni haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota […]