Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto EN:n yleissopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi.

Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle.

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevan yleissopimuksen laadintaprosessissa. Naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti lähi- ja parisuhdeväkivalta on yksi suurimmista sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmista Suomessa. Yhdistys on tyytyväinen siihen, että asiaan on kiinnitetty huomiota myös yleiseurooppalaisella tasolla ja tavoitteena on kaikkia jäsenmaita velvoittava yleissopimus. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan osalta on aiemmin annettu suosituksia jäsenmaille, joilla ei kuitenkaan ole ollut toivottua vaikutusta muun muassa lainsäädäntöön. Yhdistys myös toivoo, että sopimuksessa tunnustettaisiin selvästi sukupuolen merkitys perheväkivaltailmiön osalta, koska pari- ja lähisuhdeväkivalta kohdistuu suurimmissa määrin naisiin.

Luonnoksessa kiinnitetään huomioita useaan sellaiseen ongelmaan, joihin Suomen hallituksen tulisi puuttua. Erityistä huomiota, tulisi kiinnittää pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn sekä palveluiden koordinointiin ja valvontaan. Yhdistys kannattaa lähisuhde- ja perheväkivallan vastaista työtä koordinoivan oman, erillisen, itsenäisen yksikön perustamista maahamme. Sellainen on luvattu perustaa Vanhasen I ja II hallitusten aikana. Tällaista yksikköä ei ole perustettu. Yksikölle tulee taata riittävät henkilöstö- ja toimintaresurssit, jotta väkivaltatyötä on mahdollista kehittää ammattimaisella tasolla. Naisasialiitto Unioni pitää erityisen tärkeänä myös sopimusluonnoksessa esiin nousevaa vaatimusta peruspalvelujen henkilökunnan kouluttamisesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan erityiskysymyksiin.

Kuten luonnoksestakin käy ilmi, tulee naisiin kohdistuva väkivalta huomioida nykyistä laajemmin oikeusjärjestelmässä. Lainsäädännössä on tunnustettava pari- ja lähisuhdeväkivallan erityinen luonne, kun kehitetään sekä väkivaltarikosten rangaistavuutta että rikosten sovittelua. Pari- tai lähisuhdeväkivalta on uhrille yleensä hyvin traumatisoivaa, minkä lisäksi se on usein toistuvaa. Siksi pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia ei tule sovitella. Lisäksi yhdistys toivottaa tervetulleiksi vaatimukset, joita luonnoksessa asetetaan seksuaalisen väkivallan lainsäädännön tarkentamista kohtaan. Erityisesti raiskaustapauksissa tulisi lainsäädännössä huomioida paremmin uhrin suostumuksen ilmauksen puuttuminen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Lisäksi yhdistys pitää erityisen tärkeänä seksuaalisen häirinnän tunnustamista myös rikoslainsäädännön tasolla.

Kokonaisuudessaan Naisasialiitto Unioni pitää sopimusluonnoksessa esiin nostettuja teemoja erittäin tärkeinä ja keskeisinä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyssä ja sitä koskevan lainsäädännön tarkentamisessa. Yhdistys toivoo mahdollisuutta tulla kuulluksi myös prosessin myöhemmissä vaiheissa, koska naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen on yksi yhdistyksen keskeisimmistä tavoitteista.