Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimusluonnos naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi.

Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle

Yleistä

Naisasialiitto Unioni pitää sopimusluonnoksessa esiin nostettuja teemoja erittäin tärkeinä ja keskeisinä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyssä ja sitä koskevan lainsäädännön tarkentamisessa. Yhdistys myös toivoo, että sopimuksessa tunnustettaisiin selvästi sukupuolen merkitys perheväkivaltailmiön osalta, koska pari- ja lähisuhdeväkivalta kohdistuu suurimmissa määrin naisiin.

Yhdistys tukee vaatimuksia, joita luonnoksessa asetetaan seksuaalisen väkivallan lainsäädännön tarkentamista kohtaan. Lisäksi tulee ottaa esiin raiskaus avioliitossa ja sen kriminalisoiminen sekä pitää mainita uuden teknologian käyttö seksuaalisen väkivallan välineenä. Lisäksi pari- tai lähisuhdeväkivallan erityisen luonteen vuoksi yhdistys toistaa pitkäaikaisen vahvan kantansa, että pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia ei tule sovitella. Lisäksi tulee löytää artikloissa sopiva kohta, johon liitetään maininta, että uhrien suojelun tarpeen täyttymiseksi tarvitaan sekä tavallisia että salaisia turvakoteja.

Yleissopimusluonnoksen esipuheessa viitataan useisiin alan sopimuksiin ja asiakirjoihin, mutta muutamat hyvin keskeiset asiakirjat ovat jääneet vaille ansaitsemaansa huomiota – tällaisia ovat mm. CEDAW-sopimuksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva suositus nro 19, YK:n ihmiskaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva yleissopimus, YK:n naisten asemaa konfliktitilanteissa käsittelevät päätöslauselmat 1325, 1820, 1888 ja 1889, YK:n Kairon konferenssin toimintaohjelma seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja – oikeuksista sekä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Asiakirjassa tulee huomioida, että erityisiä kohdennettuja toimia on osoitettava niiden naisryhmien suojelemiseksi, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa, esimerkiksi vammaiset naiset ja maahanmuuttajanaiset. Tässä kohdin on mainittava moniperustaisen syrjinnän ja syrjinnän intersektionaalisuuden ilmiö. Tulee myös mainita tarve huolehtia, että levitettävä informaatio on riittävän hyvin saatavilla eri kielillä sekä vammaisten henkilöiden ulottuvilla.

Huomiot artikloittain

Artikla 29: Pakkoavioliittoon liittyen pakottavien olosuhteiden kohdalla tulee erikseen mainita psykologiset ja taloudelliset seikat. Lisäksi lapsiavioliittoja tulee käsitellä lapsen oikeuksien näkökulmasta (ks. esim. CEDAW-sopimuksen artikla 16.2.).

Artikla 35:Tässä kohdin on listattu tilanteita, joiden tulee olla raskauttavia tekijöitä tuomiosta päätettäessä. Raskauttavina tekijöinä tulee pitää myös sitä, että väkivallan tekijä on julkisen vallan käyttäjä ja/tai hän käyttää viranomaisstatustaan hyväkseen sekä sitä, että väkivallan tapahtumapaikka on jokin julkinen laitos (esim. vankila, hoitolaitos).

Artiklat 42 , 44: Syytteen nostamiseen tai ilmaisen oikeusavun saamiseen ei saa vaikuttaa uhrin laillinen status (esim. väliaikainen oleskelulupa).

Artikla 57: Kun yleissopimuksen seuraamiseksi esitetään asiantuntijaryhmän perustamista, tulee kohdassa mainita naisjärjestöt, joiden mukanaolo on välttämätöntä pari- ja lähisuhdeväkivallan sukupuolittuneen luonteen vuoksi ja naisjärjestöjen vuosikymmenien varrella kartuttaman alan asiantuntemuksen vuoksi.

Helsingissä 29.4.2010