loading

Naisasialiitto Unioni noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tietojen käsittelyssä pyritään käyttötarkoituksen mukaiseen olennaisuuteen, tietoturvan varmistamiseen ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Naisasialiitto Unioni ry (jäljempänä Unioni), Y-tunnus: 0202507-6
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki, puh. 09 643 158

2. Yhteyshenkilö

Virva Hepolampi
toimistosihteeri@naisunioni.fi , puh. 050 550 3073

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

3.1. Jäsenrekisteri
• Henkilötietojen käsittelyn perustana on Suomen yhdistyslain lakisääteinen velvoite ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsensuhteen ylläpitämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.
• Tietoja käsitellään kokouskutsujen, jäsenetujen ja -tiedotteiden sekä laskutuksen toimittamiseksi, sekä rekisteröidyn erillisellä suostumuksella Unionin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin

3.2. Asiakasrekisteri

• Unionin verkkokaupassa, Tulvan verkkokaupassa, Unionin tilojen vuokrauksessa ja Unionin järjestämiin tapahtumiin osallistumisen yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyn perustana on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakas- ja asiointisuhteissa tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.
• Tietoja käsitellään rekisteröidyn tekemien tuotetilausten, tilavarausten, tapahtumaosallistumisen tai muiden palvelujen toimittamiseksi, laskutuksen seurantaan ja tilastointiin.
• Unionin uutiskirjeiden lähettämisessä ja markkinointiviestinnässä käytetään henkilötietoja rekisteröidyn vapaaehtoiseen suostumukseen perusteella.

4. Rekisterin tietosisältö

4.1. Jäsenrekisteri

• Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Tunnistautumis- ja käyttötiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
• Sukupuoli
• Muut käyttäjän itse antamat henkilötiedot, kuten ikä, ammatti ja käytettävä kieli
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot

4.2. Asiakasrekisteri

• Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Asiakas- tai asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote-, tilaus- ja varaustiedot

5. Tietojen säilytysaika

• Säilytämme rekisterien henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
• Jäsenrekisterin tiedot poistetaan 6 kuukauden sisällä siitä kun jäsen on yhdistyksen sääntöjen mukaan eronnut tai katsottu eronneeksi. Tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia varten arkistoidut vanhat jäsentiedot minimoidaan ja säilytetään teknisesti erillisinä ja suojattuna arkistona.
• Asiakas- tai asiointisuhteen päättymisen jälkeen poistamme henkilötiedot järjestelmistämme, ellei kirjanpito- tai muu lainsäädäntö vaadi pidempää säilytysaikaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeilla suoraan jäsenrekisterin, verkkokaupan tai varaussivuston järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla. Henkilötietoja voidaan päivittää myös väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, kaupparekisteristeristä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan evästeiden ja verkkoanalytiikan (Google Analytics) avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen. Verkkosivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin Unioni ei voi vaikuttaa.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Unioni ei myy tai luovuta henkilötietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille.
Unioni saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa ylläpitoon, käyttäjätietojen analysointiin, asiakasviestintään ja toimituksien toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Unionin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Unioni pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Palveluissa saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällöin Unioni huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Esim. jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

• Tietojärjestelmissä tietoturvallisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten käyttöoikeuksien rajaamisella, palomuureilla, tietosuojaohjelmistoin ja salaustekniikoita hyväksi käyttäen.
• Jäsenrekisterin ja Tulva-lehden tilaajatiedot säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers, palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Järjestelmän verkkoliikenne on SSL-suojattu, salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina ja kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
• Manuaalisesti tallennettu tieto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ylijäänyt henkilötieto hävitetään silppuamalla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus mm.

• tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi ja täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:
Naisasialiitto Unioni ry / Tietosuoja , Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
• oikaista itseään koskevat virheelliset, tarpeettomat tai puutteelliset tiedot. Oikaisupyynnön voi lähettää postitse tai sähköpostitse toimistosihteeri@naisunioni.fi. Pyynnön on tultava samasta sähköpostiosoitteesta, jota oikaisupyyntö koskee.
• kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjeitse postiosoitteeseemme tai sähköpostitse toimistosihteeri@naisunioni.fi.
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Unioni kehittää jatkuvasti palveluitaan, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mikäli tietosuojaseloste muuttuu oleellisesti, ilmoitamme siitä verkkosivustoillamme ja rekisteröidyille itselleen.

Päivätty 23.5.2018