Järjestöjen ja tutkijoiden kannanotto – Hallitus, seiso sanojesi takana: varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi

JÄRJESTÖJEN JA TUTKIJOIDEN KANNANOTTO: HALLITUS, SEISO SANOJESI TAKANA: VARHAISKASVATUS ON YKSI TÄRKEIMMISTÄ KEINOISTA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI

 

“Jokaisen, lapsen ja aikuisen, pitää voida luottaa Suomessa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, harrastaa, menestyä ja vaikka lähteä politiikkaan riippumatta siitä, mistä hänen perheensä on kotoisin tai miltä hän näyttää.”

 

Petteri Orpo pyöreän pöydän keskustelussa liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä 18.3.2024.

 

Me olemme täysin samaa mieltä. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu aivan kaikille – myös lapsille. Yhteiskuntana meidän tulee pitää erityistä huolta siitä, että suomalainen varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen oikeuksien täysimääräistä toteutumista. On tärkeää, että yhdenvertaisuutta edistetään jo varhaiskasvatuksesta alkaen, sillä esimerkiksi rasismin eri muodot näkyvät suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden kohtaamisessa (Loukola 2023; Front 2019). Ihonväriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun, kieleen, ikään ja vammaisuuteen  liittyviä normeja tulee purkaa jo pienten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa luodaan tärkeä perusta yhteiskunnan yhdenvertaisuudelle. 

 

Tästä johtuen onkin käsittämätöntä, että oikeusministeriö valmistelee yhdenvertaisuuslakiin muutosta, jonka myötä laista poistettaisiin velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Tämä esitys on erittäin lyhytnäköinen, haitallinen ja vaarallinen yhdenvertaisuuden edistämisen ja toteutumisen näkökulmasta koko yhteiskunnan tasolla. Erityisen haitallinen se on lasten omien oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. 

 

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on “edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa”. Yhdenvertaisuuden juurruttaminen yhteiskuntaan ei ole helppo eikä nopea prosessi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä ja teemoja käsitellään ikätasoisella tavalla jo varhaiskasvatusiässä. Yhdenvertaisuuslain varhaiskasvatuspykälä edellyttää tätä.

 

Yhdenvertaisuuslain pykälä 6 a velvoittaa varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajat ja järjestäjät sisällyttämään yhdenvertaisuuden ja sen edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa lisättiin yhdenvertaisuuslakiin kesäkuussa 2023. Olemme huolissamme siitä, onko hallituksella suunnitelmissa yhdenvertaisuuslain muutoksen lisäksi myös muita muutoksia, jotka heikentäisivät erityisesti vähemmistöjen ja merkittävästi syrjintää kokevien asemaa ja oikeuksia. 

 

Jos varhaiskasvatuksesta poistetaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta, on se räikeässä ristiriidassa juuri julkaistun kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kanssa, jonka yksi kolmesta pääajatuksesta on tunnistaa paremmin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet ja turvata heidän asemansa. KARVI:n raportin mukaan inkluusio ei toteudu varhaiskasvatuksessa ja inkluusion käsite on kentällä edelleen epäselvä (Kannel & al. 2023). Sekä lapsistartegian päätavoitteita että inkluusiota edistää varhaiskasvatuksessa nimenomaan yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu. Ehdotus vesittää lisäksi lapsen oikeuksien julistuksen ja hallituksen tuoreen rasisminvastaisen toimenpideohjelmaluonnoksen tavoitteita.

 

Me allekirjoittaneet yli 40 järjestöä ja yli 130 tutkijaa vaadimme, että hallitus peruu aikeensa muuttaa yhdenvertaisuuslakia ja poistaa laista velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu myös lapsille. On täysin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvojen vastaista heikentää lasten oikeusturvaa ja asemaa yhteiskunnassa, varsinkin, kun ehdotettu muutos vaikuttaisi erityisesti niihin lapsiin, jotka kokevat syrjintää ja eriarvoisuutta eniten. Yhdenvertaisuus ei ole “ideologia” tai “agenda” – sen tulee olla aivan jokaisen suomalaisen päättäjän, puolueen ja hallituskokoonpanon toiminnan ytimessä. Perus- ja ihmisoikeuksien kuten yhdenvertaisuuden edistäminen on julkisen vallan perustuslain 22 § asettama velvoite.

 

“Meillä Suomessa on yhteiskunnallisia rakenteita, joiden kautta voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Me olemme parantaneet ja pystymme edelleen parantamaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Laadukas varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista.”

 

Petteri Orpo eduskunnan tiedonantokeskustelun esittelypuheessa 6.9.2023. 

 


Mukana olevat järjestöt:

 

Naisasialiitto Unioni ry

Amnesty International Suomen osasto ry

Condus ry

Diakonissalaitos

DIVa – Föräldrar för diversitet rf

Ebe ry, Helsingin yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö

Familia ry 

Fem-R ry

Helsinki Pride -yhteisö ry

Ihmisoikeusliitto

Jammaus ry

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 

Kuurojen Liitto ry

Lapsuudentutkimuksen seura ry

Lastenkulttuurikeskusten liitto

Lastensuojelun keskusliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Miehet ry

Mielenterveyden keskusliitto ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

Nuorisotutkimusseura ry

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

One Step Ahead ry

Pedago ry

Peduca ry

Pelastakaa Lapset ry

Phenomena Ry

Plan International Suomi

Sateenkaarihistorian ystävät ry

Sateenkaariperheet ry

Seta ry

SOOL Ry

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Suomen Setlementtiliitto

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Väestöliitto

 

Tutkijat/tutkimusryhmät

 

Markku Hannula, professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kristiina Brunila, professori, AGORA-tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Karin Murris, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Riikka Mononen, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Markku Niemivirta, professori, Itä-Suomen yliopisto

Maija Lanas, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Kirsi Pauliina Kallio, professori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Päivi Honkatukia, professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Zsuzsa Millei, Professor of Early Childhood Education, Tampere University

Minna Uitto, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Maarit Alasuutari, varhaiskasvatustieteen professori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Helmi Järviluoma, professori emerita, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Sirpa Lappalainen, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Niina Rutanen, varhaiskasvatustieteen professori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Gunilla Holm, tutkimusjohtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Eila Kauppinen, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura ry

Suvi Keskinen, professori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

 

Signe Siklander, apulaisprofessori, dosentti, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Eija Sevón, apulaisprofessori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Antti Saari, apulaisprofessori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Sofia Laine, tutkimusprofessori, Nuorisotutkimusseura

Hannele Cantell, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anna Slotte, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

Olli-Pekka Malinen, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Lili-Ann Wolff, dosentti, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kalle Virta, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Henna Asiakinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tuula Juvonen, dosentti, Suomen Akatemian Affektiivinen aktivismi -tutkimushankkeen johtaja, Tampereen yliopisto

Mervi Heikkinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Tuomas Zacheus, projektitutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto ja Dosentti, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

 

Elina Viljamaa, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Milla Luodonpää-Manni, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Outi Ylitapio-Mäntylä, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Marja Peltola, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anna-Leena Riitaoja, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

Alexandra Nordström, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Pia Mikander, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jaana Pesonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tanja Linnavalli, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Monica Londen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Päivi Virtanen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Juho Honkasilta, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jaakko Hilppö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Laura Niemi, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hanna Niinistö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Satu Valkonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Satu Karjalainen, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Essi Aarnio-Linnanvuori, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Sanna Aaltonen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Susanna Itäkare, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Sanna Talvia, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Marjaana Kavonius, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jasmiina Leskinen, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Anne Pellikka, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Marleena Mustola, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Annu Kaivosaari, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Mari Vuorisalo, yliopistotutkija, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Anna Rastas, dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Pauliina Sopanen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Silja Martikainen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Sointu Leikas, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Maria Petäjäniemi, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Anna Rawlings, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Pinja Jylänki, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Saila Poulter, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Heta Tuominen, akatemiatutkija, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Heidi Huilla, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Tuuli From, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anne-Mari Väisänen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Virve Keränen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Paula Loukkola, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Heidi Chydenius, yliopisto-opettaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Silja Lamminmäki-Vartia, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jaana Keränen, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Mari Huhtala, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Kaisa Pesonen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Anu Pyykkö, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Marika Loukusa, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Susanna Söder, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Riikka Kess, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Johanna Vainio, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Kaisa Ahvenjärvi, yliopistonopettaja, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Otto Virkkula, yliopistonopettaja, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tiia Pappila, yliopistonopettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

 

Venla Järvensivu, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kati Jääskö-Santala, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Saara Loukola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tommi Niinisalo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anniliina Omwami, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Riikka Oittinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Veera Tervo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jenny Högström, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Charlotte Lindh, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tiina Luoma, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ninni Lankinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anniina Kettunen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Rekar Abdulhamed, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto

Kirsi Yliniva, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Emma Heikkilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Maria Saloranta, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Essi Ikonen, tutkijatohtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Niina Putkonen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Netta Tiippana, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Selja Koponen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Inka Tähkä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Henriikka Juntunen, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Lotta Saariluoma, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto ja projektitutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto

Essi Hanhikoski, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Lovisa Snårbacka, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ella Kämper, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Emma Kurenlahti, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Reija Ahola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ella Mattila, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Roosa Yli-Pietilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Pauline von Bonsdorff, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Susanne Ylönen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Iida Kallio, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Aleksi Paavilainen, väitöskirjatutkija, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tarja Pääjoki, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Meri Häärä, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Marina Pliushchik, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

Riikka Era, väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto

Camila da Rosa Ribeiro, Tohtoriopiskelija, Kasvatus ja yhteiskunta tohtoriohjelma, Tampere University

Anna Kristiina Kokko, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto.

Marika Pakarinen, väitöskirjatutkija, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Tuuli Lukkala, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Kaisa Harju, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta,  Jyväskylän yliopisto

Kristina Vitek, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

 

Joséphine Gram, tutkimusavustaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anni Byman-Vornanen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Vilma Tuominen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Soile Ruotsalainen, tutkimusavustaja, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Anne Föhr, tekninen avustaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Elina Weckström, hankepäällikkö, SOS-Lapsikylä

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, Helsingin Taideyliopisto

 

Lisätietoja:
Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa 040 773 9632