Kirjallinen kuuleminen hallituksen tiedonantoon

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta kirjalliseen kuulemiseen liittyen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Alla vastauksemme annettuihin kysymyksiin.

 

  1. Mitkä ovat mielestänne Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota?

 

  • Tavoite 1: Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. Tämä on tavoitteista laaja-alaisin ja siksi merkittävä.
  • Tavoite 3: vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla – tavoite tulisi kuitenkin kohdentaa kaikkiin viranomaisiin varhaiskasvatuksen ja opetustyön ammattilaisten lisäksi. 
  • Tavoite 7: puututaan vihapuheeseen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä. Vihapuhe kohdistuu moniin eri vähemmistöihin risteävästi ja on tällä hetkellä akuutti ongelma. Päättäjien esimerkki vihapuheen tosiasiallisessa lopettamisessa on ratkaisevan tärkeää. Tämä tarvitsee tuekseen EU:n komission suosittelemaa lainsäädäntöä.

 

  1. Mitkä ohjelman toimenpiteistä ovat olleet erityisen hyödyllisiä?

 

  • Kohta 39 on ollut todella hyödyllinen ja tulee huolehtia siitä, että antirasismi-tietopankki on palautettu kokonaisuudessaan yhdenvertaisuus.fi-sivuston yhteyteen.

 

  1. Mitä muita asioita haluatte nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa?

 
Hallituksen on jatkettava edellisen hallituksen laatimaa Valtioneuvoston ohjelmaa rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Naiset ja vähemmistöt kohtaavat vihapuhetta ja maalittamista kaikista eniten. Jotta naiset ja vähemmistöt voivat osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti, tulee maalittamista koskevaa lainsäädäntöä tiukentaa. Viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden maalittaminen tulee säätää yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi.
 
Suomen on otettava täysimääräisesti käyttöön EU-lainsäädännön edellyttämät rasismin ja muukalaisvihan vastaiset toimenpiteet: Suomen lainsäädännössä on EU-komission arvion mukaan pantu virheellisellä tavalla täytäntöön säännös väkivaltaan yllyttämistä koskevasta vihapuheesta. Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen. Suomessa ei ole myöskään kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä. Järjestäytynyt rasismi tulee kieltää rikoslaissa ja yhdistyslaissa ja siihen osallistuminen kriminalisoida.


 
Kirjallinen kuuleminen on lähetetty Valtioneuvoston kanslialle 9.8.2023