Lapsen mahdollisuus ilmaista sukupuoltaan yksilöllisesti tulee huomioida

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Lausumme alla oleviin kohtiin.

2. luku Varhaiskasvatuksen järjestäminen (4-11 §)

Hallituksen ehdotuksessa uudeksi varhaiskasvatuslaiksi kannatettavaa on lapsen edun ensisijaisuuden korostaminen. Naisasialiitto Unioni katsoo, että lapsen edun mukaista on subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen sekä ryhmäkokojen pienentäminen. Kuntien tulisi järjestää lasten edun nimissä myös varhaiskasvatusta turvapaikanhakijoille ja paperittomana kunnan alueella oleskeleville.

Lisäys lapsen suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä on erittäin tärkeä. Naisasialiitto Unioni katsoo, että varhaiskasvatusympäristön turvallisuuden suunnitelmallisessa varmistamisessa tulee huomioida Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden velvoittama sukupuolisensitiivinen näkökulma.

Merkittävä osa lasten välisestä kiusaamisesta liittyy sukupuoleen ja sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoltaan epätyypillisesti tai moninaisesti ilmaiseva lapsi voi olla alttiimpi kiusaamisen kohteeksi joutumiselle. Jos aikuinen ei tiedosta varhaiskasvatusarjen sukupuolittavia käytäntöjä ja niiden mahdollista vaikutusta kiusaamistilanteissa, ne voivat jäädä huomaamatta ja siten puuttumatta ja purkamatta. Erityisen ongelmallista on, jos henkilöstössä on asenteita, joissa sukupuolen moninaisuutta ei tunnisteta, tunnusteta tai hyväksytä. Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää tulee purkaa myös sukupuolirooleja ja -normeja purkamalla. Kiusaamisen, välivallan ja muun häirinnän ennaltaehkäisy ja tilanteisiin puuttuminen työyhteisössä yhdenmukaisilla tavoilla edellyttää myös seurantaa ja arviointia. Se voidaan kytkeä osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Naisasialiitto Unioni pitää tärkeänä, että pykälässä tai sen perusteluissa korostetaan varhaiskasvatusympäristön turvallisuutta seuraavalla lisäyksellä: Ympäristön turvallisuudessa tulee huomioida lapsen mahdollisuus ilmaista sukupuoltaan yksilöllisesti. Ympäristö, jossa lapsilta ei odoteta normatiivisten sukupuoliroolien mukaista käytöstä, ja jossa lasten annetaan ilmaista itseään yksilöllisesti, on turvallisuuskysymys. Oikeus varhaiskasvatukseen (12-15 §)

Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa merkittävällä tavalla lapsen etua. Naisasialiitto Unioni vaatii, että uudessa laissa taataan kaikille lapsille oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palauttamalla subjektiivinen päivähoito-oikeus.

7. luku Henkilöstön mitoitus, rakenne ja täydennyskoulutus ja niiden siirtymäsäännökset

Henkilömitoitus tulee palauttaa entiselle tasolle. Henkilöstömitoituksen pienentäminen on varhaiskasvatuksessa työskentelevien mukaan aiheuttanut jopa vaaratilanteita.

Kaikilla lapsilla tulee olla tasa-arvoinen pääsy varhaiskasvatuspalveluihin. Sen vuoksi tavoitteena tulee olla asteittainen siirtyminen kohti maksutonta varhaiskasvatusta, joka tukee varhaiskasvatukseen osallistumisasteen kasvattamista kohti yleiseurooppalaista tasoa.