Varhaiskasvattajat tarvitsevat myös koulutusta

Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toisesta luonnoksesta

Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toisesta luonnoksesta. Unioni on tyytyväinen siihen, että luonnoksesta löytyy vahva painotus sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. On hyvä, että suunnitelman mukaisesti henkilöstön tulee rohkaista lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja, ennakko-odotuksia ja rajoituksia.

Naisasialiitto Unioni kuitenkin huomauttaa, että usein stereotyyppiset käsitykset sukupuolirooleista ja niiden mukainen toiminta on tiedostamatonta ja varhaiskasvattajan itsensä vaikea havaita ilman erityistä herkkyyttä aiheelle. Sukupuolisensitiivisyys ei ole varhaiskasvatusalalla vielä tuttua, vaan asia vaatii perehtymistä ja kasvattajalta omien toimintatapojen kriittistä tarkastelua. Siksi varhaiskasvattajille ja alan opiskelijoille on erittäin tärkeää järjestää aihepiiristä koulutusta.

Naisasialiitto Unioni perustaa kantansa usean vuoden kokemukseensa sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja siihen liittyvästä koulutuksen tarpeesta. Unioni on itse järjestänyt sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta koulutuksia varhaiskasvattajille osana Unionin ja muiden järjestöjen opetus- ja kulttuuriministeriön 2012-2016 rahoittamaa Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa: tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanketta, jossa koulutusten pohjana on toiminut päiväkotien arjen videoinnit ja niiden analyysi. Koulutuksissa on toistumiseen havaittu, että sukupuolisensitiivisyyden huomioon ottaminen vaatii kasvattajan omaa reflektiota, jota asiantuntijakouluttaja tukee. Konkreettiset koulutuksen yhteydessä tehtävät harjoitukset vahvistavat oppimistulosta.

Ilman aihepiiristä järjestettävää koulutusta vaarana on, että sukupuolisensitiivisyys jää konkretisoitumatta käytännön toimiksi. Esimerkiksi, lasten mahdollisuudet ja uskallus valita sukupuolelleen ns. epätyypillisesti eivät ole kaikille samanlaiset, vaan riippuvat lapsen persoonasta, itsetunnosta sekä paikasta lapsiryhmän sisäisessä hierarkiassa. Lapsiryhmien välisten hierarkioiden puolestaan on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan siihen, ketkä ryhmissä tekevät aloitteita ja kenen aloitteita tuetaan. Kasvattajan tulee olla tietoinen näistä valinnan ehdoista ja hierarkioiden merkityksestä, ja osata huomioida ne käytännön kasvatustyössä.

Unioni ehdottaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sivulle 22, alaluvun ”Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo” loppuun lisättäväksi lauseen: ”Sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta ja teema huomioidaan myös alan opiskelijoiden opintojen sisällöissä.” Samalla Unioni ehdottaa ”Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä” -lauseen aloittavan uuden kappaleen.

Alalukuun ”Osallisuus ja vaikuttaminen” sivulla 18 Unioni ehdottaa viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseeseen muutettavaksi muotoon: ”Henkilöstö kannustaa ja rohkaisee lapsia osallistumiseen lasten yksilölliset tarpeet ja valmiudet sekä lasten väliset hierarkiat huomioon ottaen.”