Lausunto YK:n perusraportista

Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua tähän kattavaan raporttiluonnokseen.

Haluaisimme kiinnittää huomiota muutamaan kohtaan. Naisten ja miesten välinen palkkaero on tuotu raportissa esille, mutta siihen ei ole kiinnitetty erikseen huomioita. Pidämme tärkeänä, että erikseen mainitaan sukupuolten välisen palkkaeron suuruus omalla lauseellaan. Naisten työllisyys on kasvanut miesten työllisyyttä nopeammin, mutta naisten ja miesten välinen ero keskiansioissa on edelleen suuri. Tämä kertoo siitä, että naiset työllistyvät matalapalkka-aloille.  Tämä taas viestii työmarkkinoiden sukupuolisegregaation vahvuudesta.[1]

Henkirikoksista puhuttaessa ei ollenkaan mainita kuolemaan johtavan naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä Suomessa. Suomessa kuolee vuosittain noin 20 naista entisen tai nykyisen kumppanin tappamana. Yleisin henkirikoksen uhri on mies, jonka tappaa toinen mies. Tämä tarkoittaa yleensä raporttiluonnoksessa mainittuja päihteiden väärinkäyttäjiä. Raporttiluonnoksessa puhutaan näiden tapausten kohdalla alkoholisoituneista miehistä ja naisista vaikka tilastot osoittavat sekä uhrien että tekijöiden olevan ensisijaisesti miehiä. Toiseksi yleisin henkirikoksen ryhmä on entisen tai nykyisen kumppaninsa tappamat naiset. Heidät tulee mainita raportissa.[2] Samoin tulee mainita naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys ylipäätään. Euroopan perusoikeusviraston (FRA) mukaan väkivaltaa kohtaa elämänsä aikana lähes puolet suomalaisista naisista.[3]

Kuten raporttiluonnoksessa sanotaankin, niin suuri osa seksuaalirikoksista on piilorikollisuutta. Puhuttaessa tekijöiden taustoista olisi syytä mainita, että puhutaan epäiltyjen ja tuomittujen taustoista. Naisuhritutkimusten mukaan raiskausrikoksia voi jäädä ilmoittamatta vuosittain jopa 15 000.[4]

 

 

[1] https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/peking-raportti-taitto-digi.pdf

[2] https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys

[3] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fi.pdf

[4]http://www.vakivalta.rikoksentorjunta.fi/fi/index/vakivaltarikollisuus/raiskausjamuutseksuaalirikokset.html)

 

Lisätiedot:
Milla Pyykkönen
Pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni
0407739632
paasihteeri@naisunioni.fi