Mielipidekirjoitus: Aborttikeskustelussa unohdettu naisten oikeudet

Mielipidekirjoitus, julkaistu Helsingin Sanomissa 8.3.2013

Aloit­teet abort­ti­lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­s niin, et­tä ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oi­keus kiel­täy­tyä abor­tis­ta va­kau­muk­sen pe­rus­teel­la ja si­kiö­vau­rion vuok­si teh­tä­vän abor­tin ylä­ra­jaa alen­net­tai­siin, ovat saa­neet pal­jon me­dia­nä­ky­vyyt­tä. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa myös la­ki­esi­tyk­siä vas­tus­ta­vat ää­net ovat omak­su­neet la­ki­aloit­tei­den ke­hyk­sen ja kie­len. On erit­täin huo­les­tut­ta­vaa, et­tä abor­tis­ta pu­hu­taan nyt ta­val­la, jo­ka si­vuut­taa nais­ten oi­keu­det.

Eh­do­tuk­set lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­si, ja usein myös nii­tä kos­ke­va uu­ti­soin­ti, an­ta­vat vää­rän ku­van tä­män­het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta.

Suo­mes­sa abort­ti­la­ki on jo eu­roop­pa­lai­sit­tain tiuk­ka. Sil­ti mo­net tiu­ken­ta­mis­esi­tyk­siä ar­vos­tel­leet ovat pää­ty­neet puo­lus­ta­maan ny­kyis­tä la­ki­teks­tiä sen si­jaan, et­tä esi­mer­kik­si vaa­dit­tai­siin
lain päi­vit­tä­mis­tä nais­ten oi­keuk­sien nä­kö­kul­mas­ta. Ny­ky­lais­sa ras­kau­den kes­keyt­tä­mi­nen ei ole täy­sin nai­sen oma va­lin­ta.

Toi­nen ny­ky­kes­kus­te­lun on­gel­ma on, et­tä abor­tis­ta on pu­hut­tu lä­hes pel­käs­tään ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta, ja nais­ten oi­keu­det ovat pu­don­neet pois kes­kus­te­lus­ta. Mo­nis­sa mais­sa on kui­ten­kin vah­vaa näyt­töä sii­tä, et­tä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­suus kiel­täy­tyä abor­tin te­ke­mi­ses­tä ei tue nais­ten oi­keut­ta lail­li­seen ja tur­val­li­seen abort­tiin. Kiel­täy­ty­mi­nen toi­men­pi­teen te­ke­mi­ses­tä voi ol­la laa­jaa: esi­mer­kik­si Ita­lias­sa yli 70 pro­sent­tia jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vis­tä gy­ne­ko­lo­geis­ta ei suos­tu te­ke­mään abort­te­ja.

Myös la­ki­aloit­tee­seen kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat ovat esit­tä­neet abor­tin ter­vey­den­hoi­don am­mat­ti­lais­ten ikä­vä­nä, jos­kin väis­tä­mät­tö­mä­nä vel­vol­li­suu­te­na.

”Jon­kun se on teh­tä­vä”, ot­si­koi Hel­sin­gin Sa­no­mat (Sun­nun­tai 24. 2.). Ju­tun mu­kaan Gy­ne­ko­lo­gi­liit­to vas­tus­taa kiel­täy­ty­mis­oi­keut­ta sik­si, et­tä se aset­tai­si lää­kä­rit eri­ar­voi­seen ase­maan – nii­hin, jot­ka saa­vat kiel­täy­tyä abor­tis­ta, ja nii­hin, jot­ka ei­vät saa. Näin pu­hut­taes­sa unoh­tuu, et­tä ”se” eli oi­keus abort­tiin on yk­si pe­rus­ta­van­laa­tui­sis­ta asiois­ta nais­ten ih­mis­oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­ses­sa.

Abor­tin esit­tä­mi­nen en­nem­min ikä­vä­nä lää­ke­tie­teel­li­se­nä toi­men­pi­tee­nä kuin kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten­kin ta­kaa­ma­na ih­mis­oi­keu­te­na saat­taa vai­kut­taa ylei­seen mie­li­pi­tee­seen. On hel­pom­pi vas­tus­taa vai­keaa asiaa, jon­ka kans­sa lää­kä­rit­kään ei­vät ha­luai­si ol­la te­ke­mi­sis­sä, kuin nais­ten pe­rus­ta­van­laa­tuis­ta oi­keut­ta mää­rä­tä omas­ta ruu­mis­taan.

Kes­kus­te­lu abort­ti­lais­ta osoit­taa, et­tä po­li­tiik­kaa ei teh­dä vain la­kia­loit­teil­la, vaan myös oh­jaa­mal­la kes­kus­te­lua tiet­tyyn suun­taan. Mei­dän ei tu­li­si kui­ten­kaan an­taa ar­vo­kon­ser­va­tii­vien
mää­ri­tel­lä abor­tis­ta käy­tä­vän kes­kus­te­lun läh­tö­koh­tia edes sil­loin, kun he toi­mi­vat kes­kus­te­lu­na­vaa­ji­na. Nais­ten ih­mis­oi­keu­det on syy­tä pa­laut­taa abort­ti­kes­kus­te­lun yti­meen, ja kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vä on sii­hen so­pi­va ajan­koh­ta.

Tet­ti Vä­hä­maa
Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

An­na Elo­mä­ki
Toh­to­ri­tut­ki­ja, hal­li­tuk­sen va­ra­jä­sen

Nais­asia­liit­to Unio­ni