Naisasialiitto Unioni tyytymätön eduskunnan tasa-arvotilanteeseen

Naisasialiitto Unioni lähetti helmikuun puolivälissä eduskunnan johdolle kirjeen, jossa se pyysi vastaanottajia vastaamaan neljään kysymykseen:
1) Mihin toimiin eduskunnassa on ryhdytty seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi,
2) Millä toimilla tasa- arvosuunnitelman toimeenpanosta huolehditaan,
3) Miten eduskunnassa tullaan huolehtimaan siitä, että kansanedustajien avustajien oikeuksista huolehditaan jatkossa paremmin ja
4) Milloin tasa-arvolaki päivitetään koskemaan eduskunnassa työskenteleviä kansanedustajia?

Kirje lähetettiin eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitiselle, puhemies Sauli Niinistölle, työelämä ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satoselle ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautalalle. Lisäksi kirje saatettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajien tietoon. Naisasialiitto Unionin tiedusteluun vastasivat Satonen, Hautala ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Pääsihteeri ja puhemies delegoivat vastauksen eduskunnan tasa-arvotoimikunnalle, jolta vastausta tiedusteluun ei saapunut.

Unionin saamissa vastauksissa korostetaan nollatoleranssia suhteessa seksuaaliseen häirintään ja nostetaan esille se, ettei uusia häirintätapauksia ole syksyn tasa-arvoselvityksen jälkeen tullut ilmi.

Vastaajat painottavat, että eduskunnan on näytettävä esimerkkiä tasa-arvon toteutumisen suhteen. Unioni pitää hyvänä toimenpiteenä sitä, että eduskuntaryhmissä ja eduskunnan yksiköissä on nimetty vastuuhenkilöt, joiden puoleen häirintää kokevat voivat tarpeen tullen kääntyä. Myös työntekijöille jaetut ohjeet epäasialliseen kohteluun puuttumisesta ovat erittäin tervetulleita.

Naisasialiitto Unioni on vastaajien kanssa yhtä mieltä siitä, että eduskunnan pitää olla esimerkkinä, niin että seksuaalisen häirinnän kohdalla nollatoleranssista tulee ohjenuora kaikkialla. Siksi Naisasialiitto Unioni odottaa, että eduskunnan tasa-arvotilanteen parantamispyrkimykset etenevät vauhdilla siitä huolimatta, että julkinen keskustelu aiheesta on laimennut.

Yhteydenotot

Elina Hatakka
Vs. pääsihteeri
040 773 9632


Liite: alkuperäinen eduskunnalle 14.2.2008 lähetetty kirje ”Naisasialiitto Unioni vaatii, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään eduskunnassa tosissaan”

LIITE

Helsingissä 14.2.2008 Tiedoksi: eduskuntaryhmien
puheenjohtajat

Arvoisa vastaanottaja,

Pääsihteeri Seppo Tiitinen
Puhemies Sauli Niinistö
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen Lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala

Naisasialiitto Unioni vaatii, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään eduskunnassa tosissaan

Vuonna 1987 voimaan astunut tasa-arvolaki tuli aikoinaan eduskunnan käsittelyyn siinä muodossa, että se kattoi myös kansanedustajien toiminnan (hallituksen esitys 57/1985). Eduskunnan käsittelyssä vuonna 1985 kansanedustajat rajattiin kuitenkin lain ulkopuolelle, sillä muutoin laki olisi pitänyt säätää perustus¬lainsäätämisjärjestyksessä. Vaikka tasa-arvolaki ei koske kansanedustajia, ei eduskuntaa työnantajana ole rajattu lain ulkopuolelle. Eduskunta on siten työnantajan ominaisuudessa vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla velvollinen huolehtimaan, etteivät sen työntekijät joudu seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Tuoreessa ministeri Wallinin antamassa tiedotteessa (29/2008) Wallin toteaa, että tasa-arvolakia ei tarvitse muuttaa, sillä esimerkiksi seksuaalista häirintää koskevissa tapauksissa kansanedustajia velvoittaa sekä perustuslaki että tasa-arvolaki (perustuslain pykälät 6 ja 31 sekä tasa-arvolain pykälä 7).

Eduskunnassa vuonna 2007 tehdyssä tasa-arvoselvityksessä esille nousseet epäkohdat osoittavat, että kansanedustajia velvoittavat lain pykälät on saatettava kaikkien eduskunnassa työskentelevien tietoon sekä huolehdittava niiden soveltamisesta sukupuolten välistä tasa-arvoa rikkovissa tilanteissa.
Naisasialiitto Unioni on erityisen huolestunut siitä, että eduskunnassa ei yksiselitteisesti tuomita seksuaalista häirintää. Tämä näkyy esimerkiksi eduskunnan lausunnoissa, joiden mukaan häirintää ei esiinny eduskunnassa sen enempää kuin muillakaan työpaikoilla. Näin siis seksuaalisen häirinnän olemassaolo hyväksytään.

Lähes vaille huomiota ovat jääneet ne selvityksen havainnot, että naisia on eduskunnan johtotehtävissä paljon miehiä vähemmän ja että naiset saavat yleisesti pienempää palkkaa kuin vastaavan koulutuksen saaneet miehet.

Naisasialiitto Unioni on ollut iloinen julkisuuteen tulleista tiedoista, joiden mukaan epätasa-arvoon on puututtu muun muassa eduskuntaryhmien sisällä epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi. Naisasialiitto Unioni haluaisi kuitenkin tietää, mitä kauaskantoisia toimenpiteitä eduskunta aikoo toteuttaa, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi eduskunnassa.

Pyydämme Teitä vastaamaan alla oleviin neljään kysymykseen ja lähettämään vastaukset joko sähköpostitse tai kirjeitse Naisasialiitto Unionin vs. pääsihteerille (paasihteeri@naisunioni.fi) viimeistään 1.3.2008.

1) Mihin toimiin eduskunnassa on ryhdytty seksuaalisen häirinnän
kitkemiseksi?
2) Millä toimilla tasa-arvosuunnitelman toimeenpanosta huolehditaan?
3) Miten eduskunnassa tullaan huolehtimaan siitä, että kansanedustajien
avustajien oikeuksista huolehditaan jatkossa paremmin?
4) Milloin tasa-arvolaki päivitetään koskemaan eduskunnassa
työskenteleviä kansanedustajia?

Naisasialiitto Unionin hallituksen puheenjohtaja Naisasialiitto
Unionin vs. pääsihteeri

Veronika Honkasalo
Elina Hatakka