Koulujen ja päiväkotien sijaiskiellot poistettava

Naisasialiitto Unionin jäsenistö kokoontui kevätkokoukseen 22.4.2017 ja antoi seuraavan julkilausuman.

Naisasialiitto Unioni muistuttaa vastavalittuja kuntapäättäjiä siitä, että kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen on oltava syksystä 2017 alkaen sukupuolisensitiivistä. Samalla Unioni vaatii, että kunnat panostavat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja poistavat useissa kunnissa noudatettavan koulujen ja päiväkotien sijaiskiellon.

Sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen velvoite on kirjattu uusiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joita kuntien on sovellettava elokuusta 2017 lähtien. Se edellyttää useimmissa kunnissa varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttamista.

Opetushallitus on myöntänyt Naisasialiitto Unionille avustuksen varhaiskasvatuksen ammattilaisten täydennyskoulutuksen järjestämiseen syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Tasa-arvoinen päiväkoti -hankkeessa järjestetään koulutuksia sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusohjelma pohjautuu noin 100 tunnin videoaineistoon suomalaisista päiväkodeista sekä aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Unioni on tehnyt hanketyötä aiheen parissa vuodesta 2010 lähtien.

”Sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen sisäistäminen vaatii usein koulutusta ja ohjattua keskustelua, sillä monesti kyse on tiedostamattomien toimintatapojen muuttamisesta. Hankkeemme aiemmissa vaiheissa on käynyt ilmi, että lapsia kohdellaan eri tavoin sukupuolensa perusteella, minkä on osoitettu olevan monin tavoin haitallista. Jokaisessa kunnassa on nyt mietittävä, millä tavoin huolehditaan siitä, että päiväkotien työntekijät saavat tarvittavaa lisäkoulutusta ”, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Nina Järviö.

Käytännössä uusia velvoitteita ei kuitenkaan voida saavuttaa, mikäli varhaiskasvatukseen ei panosteta riittävästi ja sijaiskieltoja poisteta. Sijaiskielto tarkoittaa sitä, ettei sijaista palkata, mikäli oletetaan, että työntekijän poissaolo kestää enintään muutaman päivän. Tämä voi estää työntekijöitä osallistumasta tärkeisiin täydennyskoulutuksiin. OAJ:n luottamusmieskyselyssä selvisi vuonna 2016, että sijaiskielto on voimassa jopa joka neljännessä koulussa ja päiväkodissa.

”Varhaiskasvatus kaipaisi pikemminkin lisää resursseja kuin leikkauksia. Tutkimukset osoittavat, että sukupuolsensitiiviselle kasvatusotteelle on selkeä tarve. Uusien kuntapäättäjien tehtävä on varmistaa, että kunnissa otetaan tosissaan niille asetetut velvoitteet”, Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Taru Anttonen sanoo.

Sukupuolisensitiivisyys on eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa
huomioidaan, että lapsen persoona on aina enemmän kuin hänelle syntymässä määritelty sukupuoli. Käsitteen synonyymejä ovat sukupuolitietoinen ja tasa-arvoinen kasvatus.

Lisätietoja:

Nina Järviö, puheenjohtaja
Naisasialiitto Unioni ry, 044 995 89 59

Taru Anttonen, pääsihteeri (vt)
Naisasialiitto Unioni ry, 040 773 9632

www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi

Tasa-arvoinen päiväkoti -hanketta (2017-2018) johtaa Naisasialiitto Unioni. Hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry, Vanhempainliitto, Folkhälsan ja Seta ry. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.