Naisasialiitto Unionin strategia 2021–2025

Uuden vuosituhannen Unioni

Naisasialiitto Unionin toimintaa ohjaavat sen visio, missio ja arvot

Unioni on feministinen ja antirasistinen järjestö, joka vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

 
Visio

Naisasialiitto Unioni tunnistaa toiminnassaan ja poliittisessa vaikuttamisessaan sukupuolittuneet rakenteet, jotka aiheuttavat naisten miehiä huonomman yhteiskunnallisen aseman. Unionin tavoitteena on murtaa nämä rakenteet, ja saada aikaan aidosti tasa-arvoinen yhteiskunta. Unionin tavoittelemassa yhteiskunnassa ihmisen sukupuoli, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai toimintakyky eivät määritä ihmisen yhteiskunnallista asemaa ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Missio

Yhdistys kehittää ja toteuttaa feminististä ideologiaa ja käytäntöä, ja muuttaa niitä yhteiskunnan rakenteita, jotka ovat tasa-arvon toteutumisen esteenä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tarkoituksensa toteuttamisessa. Yhdistys järjestää muun muassa vaikuttamiskampanjoita, kokouksia, kursseja, näyttelyitä, leirejä ja mielenosoituksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa omaa julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Arvot

Naisasialiitto Unionin tavoitteena on olla kaikkia feministejä yhdistävä liike. Unionin feminismi on inklusiivista ja erilaiset feministiset näkemykset huomioivaa. Naisasialiitto Unionin toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Unionin toiminta perustuu intersektionaaliseen feminismiin ja antirasistiseen toimintaan kunnioittaen järjestön historian naiserityistä fokusta ja tunnistaen, ettei naisten alisteinen asema maailmassa pieniä parannuksia lukuunottamatta ole muuttunut.

Tavoitteet

Unionin tavoitteena on viiden vuoden päästä feministisempi Suomi ja tehokas, toisiaan tukeva yhteisö feministejä, myös verkossa.

Unioni uskoo, että tasa-arvo edistyy neljällä tavalla:

1) vaikuttamalla poliittisiin prosesseihin ja paikkoihin, joissa on valtaa,

2) voimauttamalla naisia,

3) murtamalla sukupuolistereotypioita ja normeja sekä

4) valjastamalla feministien voimat yhteistyöhön ja luomalla vertaistukeen perustuvia yhteisöjä.

Unionin strategian neljä päätavoitetta alatavoitteineen perustuvat näihin oletuksiin ja Unionin toiminnan kehittämiseen järjestönä. Unioni saavuttaa tavoitteet yhteistyössä muiden tasa-arvotoimijoiden kanssa. Unioni toimii yhteistyössä feminististen toimijoiden ja naisjärjestöjen kanssa Suomessa ja maailmalla.

Ilmastokriisi on feministinen kysymys: Unioni tunnistaa sen vaikutuksen tasa-arvoon sekä naisten ja vähemmistöjen asemaan, ja huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen.

Tavoitteita toteutetaan intersektionaalisesti. Toimenpiteiden tasolla Unioni nostaa naisten moninaisuutta keskittyen erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin naisiin. Mittareihin rakennetaan vahvasti naisten moninaisuus.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke tekee pitkän aikavälin normien purkutyötä, ja tukee läpileikkaavasti kaikkien tavoitteiden toteutumista.

 
  1. Naisten asema ja oikeudet Suomessa parantuvat.

1.1. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen lainsäädäntö päivittyy ja työn resurssointi nousee Istanbulin sopimuksen mukaisesti.

1.2. Perheillä on mahdollisuus tasa-arvoisempaan yhteiselämään.

1.3. Ikääntyvien naisten toimintakyvyn taloudelliset ja sosiaaliset esteet pienenevät.

1.4. Naisten, transihmisten ja muunsukupuolisten kehollinen itsemääräämisoikeus edistyy.

1.5. Naisten asema työelämässä paranee.

 

2. Sukupuolistereotypiat ja -normit eivät rajoita naisten potentiaalia.

2.1. Naisten laki- ja taloudellinen osaaminen kasvaa.

2.2. Naiset saavat äänensä kuuluviin, ja voivat turvallisesti osallistua julkiseen elämään, mukaan lukien netissä.

2.3. Naiset ovat itsevarmoja, ja uskaltavat rikkoa stereotypioita.

2.4. Feministinen, antirasistinen toiminta saa erityistukea Unionilta.

2.5. Tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus tukee kaikkien lasten kehitystä.

 

3. Unioni on moderni ja Suomen arvostetuin feministinen tasa-arvoasiantuntija.

3.1. Unionin somekanavat inspiroivat, innovoivat ja informoivat somekeskustelua.

3.2. Unioni on vaikutusvaltainen tasa-arvotoimija mediakentällä.

3.3. Unioni saa tuloja monista eri lähteistä.

3.4. Unionin varainhankinta ammattimaistuu ja tehostuu.

 

4. Unioni on vakaa, tehokas järjestö, ja turvallinen yhteisö erilaisille feministeille.

4.1. Unionin omaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti ja varallisuutta kasvattaen, kestävä kehitys huomioiden.

4.2. Säännöllinen, vuorovaikutteinen jäsenviestintä tarjoaa erilaisia osallistumismahdollisuuksia Unionin toiminnasta kiinnostuneille.

4.3. Unionin johtaminen ja hallinnointi on tehokasta, inspiroivaa, järjestelmällistä ja henkilöstön hyvinvointia tukevaa.

4.4. Eri sukupolvien feministien välinen ymmärrys lisääntyy.

4.5. Feminismin moniäänisyys näkyy Unionin toiminnassa.

4.6. Unionin toimintaryhmät antavat tilaa ja tukea Unionin jäsenistön kiinnostuksen kohteille.

 

Strategian toimeenpano, resurssit ja arviointi

Strategia on voimassa vuodet 2021–2025. Se tekee Unionin toiminnasta tavoitteellista ja tuloksista helposti mitattavia. Strategia ohjaa Unionin vuosittaisten toimintasuunnitelmien tekoa sekä toimiston henkilökunnan henkilökohtaisia toimintasuunnitelmia. Strategian edistyminen arvioidaan vuosittain seuraavan vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, johon toimisto valmistelee esityksen arvioiden strategian mittareiden tilaa ja talouden pitkäaikaista kehitystä. Toimintakertomukset tehdään toimintasuunnitelmien lisäksi myös strategiaa peilaten.

Strategian toimeenpano vaatii toimeenkuvien päivittämistä, lisäresursseja viestintään ja investointia hallinnon sähköistämiseen.

Strategian toteutuminen arvioidaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vuonna 2023, ja strategiaa mittareineen muokataan tarvittaessa heijastamaan toimintaympäristön muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2020 koronaviruksen kaikki vaikutukset eivät ole tiedossa.

Tausta ja kiitokset

Naisasialiitto Unioni perustettiin vuonna 1892. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi Unionissa on keskitytty muun muassa naisten terveyteen, virkistymiseen ja koulutukseen. Feministisen liikkeen saapuessa Suomeen 1970-luvulla myös Unioni linjasi olevansa feministinen järjestö.

Strategiaa on tehty laajalla konsultoinnilla ja osallistavalla prosessilla vuoden 2020 alusta. Se pohjaa Naisasialiitto Unionin sääntöihin, poliittiseen ohjelmaan, toimintaympäristöanalyysiin, strategiaryhmän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden nelikenttäanalyyseihin, sidosyryhmäanalyysiin, sidosryhmäkyselyyn, jäsenistölle keväällä 2020 suunnattuun kyselyyn Unionin nykytilastasta ja tulevaisuuden prioriteeteista, sekä jäsenistön ja asiantuntijoiden kommentteihin strategialuonnokseen. Lähetimme luonnoksen myös yhdenvertaisuuden asiantuntijajärjestöille, joilla oli mahdollisuus kommentoida potentiaalisia yhteistyökuviota ja mahdollisia ristiriitoja heidän tavoitteidensa kanssa.

Unionin strategiaa on ollut mukana koostamassa monipuolinen joukko asiantuntijoita ja aktivisteja. Iso kiitos pääsihteeri Milla Pyykkönen ja puheenjohtaja Fatim Diarra sekä strategiaryhmän jäsenet Elisa Tarkiainen ja Aino-Mari Kiianmies. Erityiskiitos kaikille Naisasialiitto Unionin jäsenille, jotka vastasivat jäsenkyselyihin!

Lisäksi kiitokset: Helena Auvinen, Anca Enache, Emma Fulu ja The Equality Institute, Aleksi Harmokivi, Virva Hepolampi, Päivi Istala, Noora Jokinen, Senni Kela, Niina Koivusalo, Arja Laine, Aleksi Lukander, Sallamaari Muhonen, Pauliina Männistö, Riikka Pennanen, Laura Pukarinen, Kirsikka Ruohonen, Vesa Salmi, Simpukka ry, Minna Sumelius, Trasek ry ja Elina Viitasaari.

 

Elina Nikulainen
Naisasialiitto Unionin vt. varapuheenjohtaja
Marraskuu 2020 Helsinki