Naisasialiitto Unionin vappukannanotto suomalaisen työn puolesta

Perhevapaat uudistettava kokonaan

Perhevapaita selvittänyt työryhmä antoi maaliskuussa ehdotuksensa vanhempain- ja äitiyspäivärahojen muuttamiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa naisten työmarkkina-asemaa työnantajien perhevapaakustannuksia tasaamalla ja kannustamalla isiä käyttämään vapaita. Ehdotuksessa äitiysrahaa korotettaisiin 90 prosenttiin palkasta ensimmäiseksi 56 päiväksi. Vanhempainrahoista isän päiväraha nostettaisiin 80 prosenttiin palkasta isän 50 ensimmäiseksi päiväksi, kun taas äitien korvaus säilyisi nykyisessä 70 prosentissa. Myös työnantajalle maksettavia korvauksia korotettaisiin ja isyysvapaan käyttöajankohtaa tehtäisiin joustavammaksi. Kustannukset katettaisiin pääosin palkansaajien ja työnantajien sairausvakuutusmaksuilla.

Ehdotuksen tavoitteet ovat hyvät. Suomen huoltosuhteen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa naisten osallistumista työelämään on tuettava. Perheille olisi hyvä, että miehet osallistuisivat nykyistä enemmän lastenhoitoon. Nykyinen järjestelmä, jossa naiset käyttävät valtaosan molemmille vanhemmille tarkoitetuista vapaista, ei täytä tarkoitustaan.

Valitettavasti esityksen keinot ovat osittain kyseenalaiset. On yhdenvertaisuuden vastaista, että jo valmiiksi enemmän ansaitsevien miesten vanhempainraha olisi prosentuaalisesti korkeampi kuin naisten. Miesten saamiseksi vanhempainvapaalle tuskin edes riittävät pelkät taloudelliset kannustimet. Entistä huomattavasti suurempi osa perhevapaista tuleekin osoittaa vain isien käytettäväksi.

Erityisesti hoitovapaajärjestelmään tulee puuttua. Monen vuoden kotonaolo heikentää naisten kollektiivista työmarkkina-asemaa, vaikka järjestely tuntuisi yksittäisestä naisesta hyvältä. Niin kauan kuin on todennäköistä, että vain naispuolinen nuori työntekijä saattaa jäädä jopa useaksi vuodeksi perhevapaalle, nuorten naisten työmarkkina-asema tuskin kohentuu.

Lisäksi suuri ongelma on minimipäivärahojen pienuus, johon esitys ei puutu. Nykyisellään äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen minimitaso on noin puolet työttömän peruspäivärahasta. Työryhmän ehdotus parantaa lähinnä vain hyvätuloisten perheiden asemaa.

Unioni Naisasialiiton mielestä perhevapaajärjestelmä tulee uudistaa kokonaan:

1. Samasta työstä pitää maksaa edes prosentuaalisesti sama palkka, myös kotona.

2. Merkittävä osa perhevapaista tulee varata pelkästään isien käyttöön. Vain isän käytettävissä oleva vapaa, jolloin isä on pääasiallisessa vastuussa lapsesta, tulee pidentää yhtä pitkäksi kuin äitiysvapaa eli 105 arkipäivään. Tällä hetkellä isä voi pitää 18 arkipäivää isyysvapaata samaan aikaan kun äiti on kotona sekä ns. kuukauden bonusvapaan vanhempainrahakauden lopussa. Molempien käytettävissä olevaa vanhempainvapaata (nyt 158 arkipäivää) tulee vastaavasti lyhentää, esimerkiksi 105 arkipäivään. Lisäksi on huolehdittava, että samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet ja yksinhuoltajavanhempien perheet eivät joudu uudistuksen takia huonompaan asemaan.

3. Ansiosidonnaisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden pidentämisen vastapainoksi korvattua hoitovapaa-aikaa tulee lyhentää ja korvaustasoa nostaa. Puolet hoitovapaasta pitää varata vain isien käyttöön. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaakaudet sekä hoitovapaa tulee voida limittää nykyistä joustavammin.

4. Perhevapaiden minimipäivärahat tulee saattaa vähintään työttömyyspäivärahan minimin tasolle.

5. Perhevapaalla olo ja työssäkäynti tulee voida jakaa joustavammin. Esimerkiksi imetystä naisten työssäkäynnin ohella voidaan tukea työaikajärjestelyin tai lakisääteisin tauotuksin.

6. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset tulee kattaa erillisellä vanhempainvakuutuksella Ruotsin mallin mukaisesti, ei sairausvakuutuksesta kuten nykyään. Kaikkien työnantajien tulee osallistua tasapuolisesti perhevapaiden kustannuksiin riippumatta siitä, miten työnantajan omat työntekijät käyttävät vapaita. Välilliset ja välittömät kustannukset pitää korvata kokonaisuudessaan. Niin kauan kuin naiset käyttävät enemmän perhevapaita, naisten työnantajille kertyy enemmän kuluja.

Unioni Naisasialiitto pitää työryhmän esitystä riittämättömänä ja vaatii, että perhevapaiden uudistuksia jatketaan viipymättä.