Silpomisesta

Lausunto naisten sukupuolielinten silpomista ehkäisevistä toimenpiteistä

Naisasialiitto Unionin näkemyksiä tyttöjen ja naisten sukuelinten ympärileikkaamisen estävistä toimenpiteistä Pohjoismaissa

Naisasialiitto Unioni ry kiittää Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaa mahdollisuudesta lausua Norjan edistyspuoleen tekemästä, naisten sukupuolielinten silpomista koskevasta jäsenehdotuksesta. Unioni katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelinten ympärileikkaamisen ehkäisemiseksi ei ole tehty tarpeeksi.

Norjan edistyspuolueen ehdotus Pohjoismaiden ministerineuvostolle

Norjan edistyspuolue toivoo, että Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisia estäviä toimenpiteitä Pohjoismaissa.

Suomalaisena järjestönä Naisasialiitto Unioni keskittyy lausunnossaan tarkastelemaan tilannetta ennen kaikkea Suomessa.

Lainsäädäntö

Suomessa on tehty kolme kertaa aloite erillisestä lainsäädännöstä tyttöjen ja naisten ympärileikkaamisten kieltämiseksi. Oikeusministeriö on kuitenkin pitänyt parempana nykytilannetta, jossa asiasta säädellään rikoslaissa.

YK suosittaa jäsenvaltioilleen erillislakien säätämistä tyttöjen ja naisten ympärileikkaamisen kaltaisissa kysymyksissä. Ympärileikkaamisen erikseen kieltävän lain ovat säätäneet muun muassa Ruotsi ja Norja. Naisasialiitto Unioni katsoo, että myös Suomen tulisi YK:n suosituksen mukaisesti säätää ympärileikkaamisen kieltävä, erillinen laki. Lakiin pitää sisällyttää velvoite ehkäistä ympärileikkaamisia ennalta.

Ennaltaehkäisy

Siitä, kuinka paljon tyttöjen ja naisten ympärileikkaamista Suomessa tapahtuu, ei ole asian arkaluontoisuuden vuoksi saatu pitävää tietoa. On ilmeistä, että maahanmuuttajatyttöjä saatetaan lähettää takaisin kotimaihinsa ympärileikkaamista varten. Norjalaisen tutkimuksen (Aud Tallen, 2008) mukaan tyttöjä on viety Pohjoismaista ainakin Somalimaahan. Lastensuojelulaki velvoittaa ne terveydenhoitajat tai muut viranomaiset, jotka epäilevät jonkun tytön olevan vaarassa joutua ympärileikattavaksi, tekemään lastensuojeluilmoituksen. Jotta näin todella tapahtuisi ja uhkaaviin tilanteisiin voitaisiin puuttua, on ehdottoman tärkeää, että päivähoito-, koulu- sosiaali- ja terveydenhoitosektorin työntekijöillä on riittävästi koulutusta tunnistaa tällaiset vaaratilanteet. Tärkeää on myös se, että ympärileikkaamisen mahdollisuus huomioidaan jo maahanmuuttovaiheessa niin, että asiantuntevaa ja kulttuurisensitiivistä terveyden- ja lääkärinhoitoa olisi tarjolla.

Ympärileikkaamisia ehkäisevän tietotaidon levittämisen lisäksi yhtä lailla merkittävää on, että lastensuojelu-henkilöstöä on riittävästi. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan varsinkin suuremmissa kaupungeissa lastensuojelu toimii täysin riittämättömin resurssein. Lastensuojelun määrärahoja pitää nostaa tuntuvasti.

Tärkeää on myös se, että maahanmuuttoviranomaiset perehdytetään huolella naisten ja tyttöjen ympärileikkaamisen problematiikkaan. Naisten ja tyttöjen ympärileikkaaminen on vakava ihmisoikeusloukkaus, ja tästä syystä Naisasialiitto Unioni katsoo, että ympärileikkaamisuhan pitää riittää perusteeksi myöntää turvapaikka Suomeen saapuvalle turvapaikan hakijalle.

Ihmisoikeusliiton KokoNainen -projektille, joka on jo tehnyt hyvää työtä ympärileikkausten ennaltaehkäisyn parissa, pitää myös myöntää riittävästi tukea niin kauan, kuin ennaltaehkäisevää työtä Suomessa riittää.

Kokonaisuutena naisten ja tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisy pitää nähdä osana naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Jo ympärileikatut tytöt ja naiset

Suomessa asuvien ympärileikattujen naisten ja tyttöjen asemaan on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota, ja heidän elämänlaatuaan pitää kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä parantamaan. Korjaus-leikkaukset niitä toivoville maahanmuuttajanaisille ja -tytöille pitää järjestää julkisin varoin. Oikeus näihin toimenpiteisiin on kirjattava erillislakiin, joka kieltää ympärileikkaukset. Ympärileikattuja naisia ja tyttöjä varten pitää myös harkita erillisen poliklinikan tai vastaanottopisteen perustamista pääkaupunkiseudulle.

Norjan edistyspuolueen ehdotus Pohjoismaiden hallituksille

Norjan edistyspuolue toivoo, että Pohjoismaiden hallitukset tekisivät kansainvälisen aloitteen, jonka tavoitteena on saada silpomisia harjoittavat maat ottamaan käyttöön silpomista tehokkaasti torjuva lainsäädäntö.

Naisasialiitto Unioni viittaa YK:n suositukseen erityislainsäädännöstä ja kannattaa kansainvälistä aloitetta. Ihmisoikeussopimukset ja lainsäädäntö eivät kuitenkaan yksinään riitä ilmiötä torjumaan. Tyttöjen ympärileikkaukselle ei ole perusteita käytäntöä harjoittavien maiden uskonnoissa, mutta siitä huolimatta se on näissä yhteiskunnissa varttuville tytöille osa naiseksi kasvamisen perinnettä, ja tradition hyväksyntä on juurtunut syvälle ihmisten mieliin. Tästä syystä tarvitaan myös tiedottamista ja erilaisia, mittavia ja eri maissa toteutettavia projekteja, joiden tavoitteena on muuttaa asenteita ja esimerkiksi luoda vaihtoehtoisia aikuistumisriittejä nuorille tytöille.

Naisasialiitto Unioni ehdottaa, että Pohjoismaat suuntaisivat yhdessä huomattavia summia kehitysyhteistyörahaa projekteille, joiden avulla ympärileikkaamisia yritetään kitkeä. YK:n vuosituhattavoitteista kohdat 3 (edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa), 4 (vähentää lapsikuolleisuutta), 5 (parantaa odottavien äitien terveyttä) ja 6 (taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan) ovat sellaisia, että niitä edistetään, jos vähennetään naisten ja tyttöjen ympärileikkaamisia. Tällaisten projektien resursointi on siis parhaita mahdollisia keinoja työskennellä vuosituhattavoitteiden toteutumiseksi. Naisasialiitto Unioni haluaa muistuttaa myös siitä, että Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan naisten ja tyttöjen aseman parantaminen sekä tasa-arvon edistäminen on kirjoitettu kehityspolitiikan läpäiseväksi teemaksi.

Helsingissä, 1.9.2008