loading

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 2018

 

Nimi: Naisasialiitto Unioni ry, Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Kotipaikka: Helsinki

Osoite: Bulevardi 11 A 1

 

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus:

Yhdistyksen nimi on Naisasialiitto Unioni ry, Kvinnosaksförbundet Unionen rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on poistaa naisia syrjivä käytäntö, tehdä naiskulttuuri näkyväksi, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä vahvistaa ja laajentaa naisten feminististä vaikutusta yhteiskunnassa. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

 

Tehtävät:

Yhdistys kehittää ja toteuttaa feminististä ideologiaa ja käytäntöä, ja muuttaa niitä yhteiskunnan rakenteita, jotka ovat tasa-arvon toteutumisen esteenä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tarkoituksena toteuttamisessa. Yhdistys järjestää mm. mielenosoituksia, kokouksia, kursseja, näyttelyitä, leirejä, esitelmä-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa omaa tutkimus-, julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa sekä ylläpitää kirjastoa. Yhdistys tekee yhteistyötä sekä koti- että ulkomaisten järjestöjen kanssa.

 

Jäsenyys:

Yhdistys hyväksyy jäsenikseen naisia ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Ehdotus kunniajäseneksi perusteluineen tehdään yhdistyksen kokoukselle ja asia ratkaistaan kevät- tai syyskokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Erotettavaksi aiotulla on oikeus tuoda asiansa hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi ennen kevät- tai syyskokousta. Kolme vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä.

 

4§ 

Hallituksen kokoonpano, sen valinta ja päätösvaltaisuus:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä seitsemän varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen valitsee syyskokous sääntöjen 11§ 2 momentin edellyttämällä tavalla.  Sama henkilö voidaan valita hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kaksi kertaa peräkkäin. Hallituksesta eroaa joka toinen vuosi kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä ja joka toinen vuosi neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun viisi sen jäsentä on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt astuu yksi varajäsenistä tilalle. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan, missä järjestyksessä varajäsenet kutsutaan. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi vapauttaa ja valita tilalle uudet toimihenkilöt kesken heidän toimintakautensa.

 

Hallituksen tehtävät:

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa sen omaisuudesta, laatii vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta, ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioksi, järjestää kokoukset, päättää kokouskutsutavasta ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä 6§:n rajoissa sekä toimittaa kutsut kokouksiin.

 

Kutsut kokouksiin:

Kutsu syys-, kevät- ja ylimääräiseen kokoukseen julkaistaan järjestön jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen verkkosivuilla vähintään 14 päivää aikaisemmin. Kutsuissa yhdistyksen kokouksiin mainitaan tärkeimmät käsiteltäviksi tulevat asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Kokoukset:

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-, joulukuun aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-, huhtikuun aikana. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli vähintään 1/10 koko jäsenistöstä sitä asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii tai hallitus katsoo sen välttämättömäksi.

 

Syyskokous:

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimintasuunnitelman vahvistaminen
 2. tulo- ja menoarvion vahvistaminen
 3. yksityisen ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
 4. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
 5. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 6. yhdistyksen haltuun annettujen rahastojen vastuunalaisten hoitajien vaali
 7. hallituksen jäsenten ja rahastojen kokouspalkkioiden määrääminen
 8. muut syyskokoukselle esitetyt asiat, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.

 

Kevätkokous:

 1. vuosikertomus liiton toiminnasta
 2. tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle muille vastuuvelvollisille
 4. mahdollisesti muodostuneen ylijäämän vahvistaminen
 5. muut kevätkokoukselle esitetyt asiat, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.

 

10§

Esitykset:

Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa.

Äänestys:

Syys- ja kevätkokouksessa äänestettäessä tai vaalissa on äänioikeus jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 15§ ja 16§ säädetyissä tapauksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

11§

Jäsenmaksut:

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa. Jäsen- ja yhteisöjäsenmaksut voivat olla eri suuruisia. Jäsen voi erityisistä syistä anoa vapautusta jäsenmaksuista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

 

12§

Nimenkirjoitus:

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä tai henkilö, jolle hallitus on erikseen myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.
13§

Tilit:

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilit tarpeellisine asiakirjoineen luovutetaan tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

14§

Vastikkeeton omaisuus:

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

 

15§

Sääntöjen muutos:

Sääntömuutosehdotus esitetään ensin yhdistyksen kokouksessa, hallitus antaa ehdotuksesta lausunnon. Sääntömuutos ratkaistaan kevät- tai syyskokouksessa. Sen hyväksymiseksi vaaditaan 3/4 annetuista äänistä varsinaisessa kokouksessa.

 

16§

Yhdistyksen purkaminen:

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä syys- ja kevätkokouksessa. Purkautumisehdotuksen hyväksymiseksi sitä tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Hallituksen on annettava lausunto purkautumisehdotuksesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti ottaen huomioon, että Maikki Fribergin lahjoitus Unionille pysytetään, mikäli mahdollista, kokonaisuutena.

 

17§

Muilta osin sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia.