Samasta työstä sama palkka!

Työelämän tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu. Sukupuoleen liittyvät olettamukset vaikuttavat yhä vahvasti naisten ja naisoletettujen asemaan työelämässä. Sukupuolittuneet käsitykset saattavat ilmetä esimerkiksi syrjintänä palkkauksessa, naisvaltaisten alojen matalassa palkkatasossa, määräaikaisuuksina, raskaussyrjintänä, urakehityksessä ja lopulta eläkkeissä. Marinin hallitus on ajanut työelämän tasa-arvoa edistäneitä uudituksia ja asettanut hallitusohjelmassaan keskeiseksi tavoitteekseen poistaa perusteettomat palkkaerot. Viime viikolla kuitenkin kuopattiin kaikessa hiljaisuudessa perusteettomiin palkkaeroihin puuttuva lakiesitys palkka-avoimuudesta. 

Perusteettomia palkkaeroja ovat esimerkiksi sukupuolen perusteella matalamman palkan maksaminen. Jotta perusteettomiin palkkaeroihin voidaan puuttua palkkasyrjintänä tarvitaan niistä tietoa. Palkka-avoimuuden myötä on mahdollista puuttua tilanteisiin, joissa perusteettomasti maksetaan samasta työstä työntekijälle eri palkkaa. Lakiesityksellä olisi voinut merkittävästi edistää palkkasyrjintää puuttumista ja tätä kautta paremmin varmistaa, että jatkossa samasta työstä saa tosiaan saman palkan. 

Syyksi lakiesityksen kuoppaamiselle nostettiin erimielisyydet työntekijän tiedoksisaantioikeuksista. Julkisella sektorilla palkka-avoimuus on ollut yleisesti hyväksytty tosiasia, jolla on ollut selkeästi myönteinen vaikutus palkkatasa-arvon toteutumiseen. Tällä hetkellä yksityisellä sektorilla työskentelevä henkilö ei voi saada palkkavertailua varten tietoja verrokin tai verrokkien palkoista perusteineen, joilla todentaa palkkasyrjintää. Syrjintää epäilevällä ei ole nykylain puitteissa oikeutta saada itse verrokin palkkatietoja, vaan niitä on pyydettävä henkilöstön edustajalta, joka puolestaan joutuu pyytämään niitä tasa-arvovaltuutetulta. 

Lakimuutoksella olisi parannettu palkkasyrjintää epäilevän työntekijän oikeutta saada syrjinnän arvioimiseksi palkkatietoja. Lakiesitys olisi mahdollista sisällyttää Norjan lain tavoin salassapitovelvollisuus. Näin palkkasyrjintätilanteen selvittäminen ei siis johtaisi siihen, että kaikkien palkat olisivat kaikkien nähtävillä. 

Jos perusteettomia palkkaeroja ei kyetä tuomaan päivänvaloon, ei niihin saada muutosta. Palkkatasa-arvon aito toteutuminen vaatii palkka-avoimuutta. Kyse on tasa-arvon kannalta todella keskeisestä lakialoitteesta, joka vaikuttaa yhteiskunnassa laajasti palkkatasa-arvoon. Työnarvo ei saa olla kiinni vanhentuneista sukupuolikäsityksistä, vaan samasta työstä tulisi saada sama palkka. Hallituksen tulisi palauttaa lakiesitys palkka-avoimuudesta käsittelyyn.

Hanna-Marilla Zidan
Kirjoittaja on työoikeuteen perehtynyt oikeustietelijä.