Kansalaisjärjestöistä

Lausunto ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011

Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen ehdotukseen sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011.

Naisasialiitto Unioni toteaa, että strategiassa on ansiokkaasti paneuduttu siihen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemismahdollisuuksien edistämiseen. Unioni kiittää myös sitä, että strategian perusteella sisäasiainministeriö pitää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa tärkeänä asiana.

Naisasialiitto Unioni haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tasa-arvonnäkökulman valtavirtaistaminen on yksi valtionhallinnon tavoitteista, se ei tule esiin sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiassa. Strategiassa ei ole viitattu siihen, että sukupuoli vaikuttaa kuulluksi tulemiseen mahdollisuuksiin eikä toisaalta myöskään käsitelty sitä, miten varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kannalta keskeiset näkökulmat saadaan osallistamismenettelyillä esiin.

Käsillä olevassa ehdotuksessa kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi tasa-arvonäkökulma ilmenee lähinnä kahdella tavalla. Sisäasiainministeriön toiminnan kannalta keskeisten järjestöjen luettelossa on joukko järjestöjä, joiden tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Lisäksi ministeriön kanssa yhteistyössä olevia järjestöjä on tarkoitus pyytää nimeämään edustajikseen sekä nainen että mies.

Tasa-arvon onnistuneessa valtavirtaistamisessa on kuitenkin tärkeää käsitellä sukupuolta analyyttisesti eri sisältöalueiden yhteydessä. Esimerkiksi maahanmuutto-osaston osallisuuskäytäntöjen kehittämisen (s.42) tulisi olla sukupuolisensitiivistä, ja järjestöyhteistyötä suunniteltaessa tulisi huomioda mm. se, että kulttuurisista syistä voimavaraistamista tulisi kohdistaa erityisesti maahanmuuttajanaisten järjestöihin.

Sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä toimissa tasa-arvonäkökulman kehittäminen edellyttäisi esimerkiksi sitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia tulisi painottaa nykyistä enemmän. Lisäksi prosesseihin, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, tulisi osallistaa nykyistä laajemmin naisjärjestöjä. Kuulemis- ja lausuntomenettelyjen lisäksi naisjärjestöillä tulisi olla edustajia ministeriön asettamissa asiantuntija- ja seurantaryhmissä ja muissa vastaavissa toimielimissä.

Edellämainittujen esimerkkien lisäksi Naisasialiitto Unioni pitää tärkeänä, että tasa-arvonäkökulma valtavirtaistetaan kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiassa niin, että tasa-arvo on järjestelmällisesti osa kaikkia strategian osa-alueita. Lisäksi tulee huomioida, että naisjärjestöillä on relevanttia asiantuntemusta liittyen lähes kaikkiin sisäasiainministeriön keskeisiin hallinnonaloihin.

***

Linkki ehdotukseen sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi 2009-2011:

http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/c912068c89bd4dacc2257567004614cb/$file/kj_strategia_lausuntoversio.pdf