SUOMEN YHDISTETTY 24.-26. MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI YK:N KAIKKINAISEN ROTUSYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Johdanto

 
Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).  Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.
 
Yleissopimuksella perustettu rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) seuraa sopimusvelvoitteiden toteutumista sopimusvaltioissa. Sopimusvaltioilla on velvollisuus antaa komitealle määräajoin tai komitean pyytäessä raportti yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Komitealle raportoidaan edelleen ns. perinteisen raportointimenettelyn mukaisesti kattaen yleissopimuksen artiklat 1-7.
 
Raporttiluonnos on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet. ​
 

Tausta

 
Suomen edellinen 23. määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettiin YK:n pääsihteerille joulukuussa 2015 ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa Genevessä (24.4.–12.5.2017). Komitean vuonna 2017 hyväksymät päätelmät ja suositukset ovat liitteenä.
 

Tavoitteet

 
Yhdistetyssä 24.-26. raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti komitean edellisellä valvontakierroksella antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Raportissa on tarkoitus esittää myös keskeistä tilastotietoa.
 
Raportointi kattaa ajanjakson keväästä 2017 raportin laatimisen ajankohtaan kevääseen 2021.
 
Nyt laadittavassa yhdistetyssä 24.-26. määräaikaisraportissa ei toisteta Suomen perusraportissa (HRI/CORE/FIN/2020) annettuja tietoja.
 

Naisasialiitto Unionin kanta

 
Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua raporttiluonnoksesta. Pidämme kuitenkin erittäin harmillisena, että tälle tärkeälle asialle on annettu aikatauluksi kaksi viikkoa kesälomakaudella, kun yhdistysten hallitukset ovat yleensä jo siirtyneet lomakauteen ja työntekijät viimeistelevät hallintoasioita siirtyäkseen myös lomalle. Erityisesti tämä ongelma koskee pieniä järjestöjä, joilla ei ole suurta työntekijäjoukkoa, joka voidaan tehtävään osoittaa. 
 
Unioni katsoo, että raportissa voitaisiin paremmin huomioida moniperustainen syrjintä. Vaikka raportissa ansiokkaasti huomioidaan joitain moniperusteisen syrjinnän tilanteita, erityisesti maahanmuuttotaustaisten naisten kohdalla, niin syrjinnän vaikutukset kumuloituvat niiden ihmisten kohdalla, joita syrjitään monista eri syistä. 
 
 

Linkit:

 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx

 

Liitteet:

 
Lausuntopalvelu_CERD 24.-26 raportti_08062021.docx
 
CERD_REPORTING GUIDELINES.pdf
 
Suomen Perusraportti.pdf
 
loppupäätelmät_suomen_23__määräaikaisraportista.pdf
 
slutsatser_av_finlands_23_e_periodiska_rapport.pdf