loading

Lääkäreille ei tule antaa oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä

Lausunto kansalaisaloitteesta antaa (KAA 2/2015 vp) terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

Mielipidekirjoitus: Aborttikeskustelussa unohdettu naisten oikeudet

Mielipidekirjoitus, julkaistu Helsingin Sanomissa 8.3.2013 Aloit­teet abort­ti­lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­s niin, et­tä ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oi­keus kiel­täy­tyä abor­tis­ta va­kau­muk­sen pe­rus­teel­la ja si­kiö­vau­rion vuok­si teh­tä­vän abor­tin ylä­ra­jaa alen­net­tai­siin, ovat saa­neet pal­jon me­dia­nä­ky­vyyt­tä. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa myös la­ki­esi­tyk­siä vas­tus­ta­vat ää­net ovat omak­su­neet la­ki­aloit­tei­den ke­hyk­sen ja kie­len. On erit­täin huo­les­tut­ta­vaa, et­tä abor­tis­ta pu­hu­taan nyt ta­val­la, jo­ka si­vuut­taa nais­ten oi­keu­det. Eh­do­tuk­set lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­si, […]