loading

Eekku Aromaa: Naisunioni on pettynyt hallituksen esitykseen vanhemmuuslaista

Selvitystyö sen eteen, että lainsäädäntö kaikilta osin muokattaisiin soveltumaan yli kahden vanhemman tilanteisiin on suuri. Tähän vedoten tämä uudistus ollaan tekemässä hyvin rajallisena, lähinnä kahden lain yhdistämisenä. Olemme pettyneitä ja toivomme, että nämä virheet korjataan pian.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ heikosti resursoitua

Lausunto YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta Suomen kahdeksannen määräaikaisraportin valmistelua varten

Koulujen ja päiväkotien sijaiskiellot poistettava

Naisasialiitto Unionin jäsenistö kokoontui kevätkokoukseen 22.4.2017 ja antoi seuraavan julkilausuman. Naisasialiitto Unioni muistuttaa vastavalittuja kuntapäättäjiä siitä, että kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen on oltava syksystä 2017 alkaen sukupuolisensitiivistä. Samalla Unioni vaatii, että kunnat panostavat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja poistavat useissa kunnissa noudatettavan koulujen ja päiväkotien sijaiskiellon. Sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen velvoite on kirjattu uusiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joita kuntien […]

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen tehtäviä ei tule yhdistää

Lausunto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämisestä

Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämisestä

Lausunto: Naisasialiitto Unioni vaatii subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämistä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta Naisasialiitto Unioni kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto koskien hallituksen esitystä varhaiskasvatuslain muutoksista. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen […]

Isyyslaissa tulee huomioida myös äitien oikeudet

Kannanotto esityksestä uudeksi isyyslaiksi Oikeusministeriön työryhmä luovutti 12.11.2013 ministeri Henrikssonille mietinnön, joka sisältää esityksen uudeksi isyyslaiksi. Kansainvälisenä miestenpäivänä Naisasialiitto Unioni haluaa kiittää työryhmää työstään, mutta tuoda myös esiin lakiesityksen ongelmakohtia. Työryhmän esityksessä muun muassa ehdotetaan isyyden selvittämisen vastustusoikeuden poistamista äidiltä. Tällä hetkellä äiti voi kirjallisella pyynnöllä estää lastenvalvojaa toimittamasta isyyden selvitystä, ellei kukaan mies ole […]

Kasvatus- ja opetusalalle lisää työvälineitä puuttua tyttöjen pahoinvointiin

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2012 Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomion ongelmiin, joita myös kehittyneiden maiden tytöt kohtaavat. Ongelmien ratkaisua voidaan edistää antamalla sukupuolisensitiivistä perus- ja täydennyskoulutusta kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Naisasialiitto Unioni on huolissaan seuraavista tyttöjen hyvinvoinnin kannalta ongelmallisista asioista: Kaikissa Pohjoismaissa tytöt kokevat kuormittuvansa koulunkäynnistä poikia yleisemmin. Juuri julkaistun raportin (Opetushallitus ja WHO) mukaan […]

Ulkoministeriölle koskien ihmiskauppaa

Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa Mietintö: EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisäaikaa lausunnolle. Mietinnössä on positiivisena pantava merkille se, että Suomi pyrkii huomioimaan ihmiskaupan ehkäisytyössä sukupuolinäkökulman ja pyrkimyksen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin asenteisiin. Positiivista on myös lapsinäkökulman huomioiminen ja myös tässä […]

Hallituksen tasa-arvoselonteko

Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko Kuuleminen 10.3.2010 Naisasialiitto Unioni ry:n kommentit kirjallisina Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jo toistamiseen lausua tekeillä olevasta selonteosta ja pyytää tarkastelemaan uudestaan myös 25.5.2009 antamaansa lausuntoa. Lähtökohdat – Koska naisten ja miesten kategorioissa on merkittäviä sisäisiä eroja, tulisi selonteossa käsitellä myös näitä eroja esimerkiksi lähtökohtanaan yhdenvertaisuuslain nimeämät ryhmät. Vain näin […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto ja kuuleminen: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma Kirjalliset kommentit Sosiaali- ja terveysministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman laatimisessa. Yhdistys pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yhtenä suurimmista sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmakohdista, johon tulee viimeinkin puuttua hallituksen taholta. Kuten järjestökuulemisen taustamuistiossakin todettiin, on Naisten oikeuksien sopimuksen komitea (CEDAW-komitea) kiinnittänyt toistuvasti huomiota […]