Lääkäreille ei tule antaa oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä

Lausunto kansalaisaloitteesta antaa (KAA 2/2015 vp) terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

Naisasialiitto Unioni kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto kansalaisaloitteesta, joka vaatii terveydenhoitohenkilökunnalle oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytykseen osallistumisesta.

Naisasialiitto Unionin näkemyksen mukaan kyseinen aloite loukkaisi toteutuessaan tärkeimpiä ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ruumiillista itsemääräämisoikeutta. Unioni esittää, että valiokunta torjuu aloitteen ja tekee siitä eduskunnalle kielteisen mietinnön. Naisasialiitto Unioni yhtyy kannassaan usean sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestön kantaan. Kielteisen kannan aloitteeseen on ottanut mm. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene [1], Suomen
Gynekologiyhdistys [2] ja Suomen lääkäriliitto. [3] 

Ruumiillinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta ruumiistaan ja tämän oikeuden tulee olla jakamaton. Ruumiillinen itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden päättää lisääntymisestään. Kuten vuonna 1995 hyväksytyssä YK:n naisten oikeuksia käsittelevässä Pekingin toimintaohjelman kohdassa 96 todetaan, naisella tulee olla oikeus hallita omaa seksuaalisuuttaan ja päättää itse vapaasti myös suvunjatkamisesta. [4] Kyseinen kansalaisaloite esittää, että hoitohenkilökunnan oikeus valita työtehtävänsä asetettaisiin ruumiillisen itsemääräämisoikeuden edelle. Tällainen on ihmisoikeuksien kannalta kestämätön lain pohja. Kyseisessä kansalaisaloitteessa oikeutta kieltäytyä vaaditaan erityisesti hoitohenkilökunnan eettisiin näkemyksiin ja vakaumukseen nojaten. Vakaumus, sen enempää kuin muutkaan tekijät, ei voi toimia perusteena rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista eikä valtion tule sallia puuttumista ihmisen itsemääräämisoikeuteen.

Suomi Euroopan hännillä aborttioikeudessa

Toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, Suomessa raskaudenkeskeytyksen saamiseksi ei riitä naisen oma tahto. Raskaudenkeskeytyslähetteen saamiseksi naisen tulee pystyä perustelemaan päätöksensä lain 239/1970 ensimmäisen pykälän toisen kohdan edellyttämällä tavalla. [5] Suomessa naisten oikeus tehdä omaa ruumistaan koskevia päätöksiä ei tälläkään hetkellä toteudu vaan laki asettaa naisen oikeuden alisteiseksi lääkärin päätökselle. Mikäli raskaudenkeskeytystä koskevaa lainsäädäntöä Suomessa muutetaan, niin sitä tulisi muuttaa suuntaan, joka kunnioittaa naisten ruumiillista itsemääräämisoikeutta. Kyseinen kansalaisaloite heikentäisi naisten omaa päätösvaltaa entisestään.

Oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen

Jokaisella naisella on oltava tarvittaessa oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen. Laki hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä on käytössä joissain Euroopan maissa. Laki on vaikeuttanut raskaudenkeskeytyksen saamista. Esimerkiksi Italiassa yli 70 prosenttia lääkäreistä kieltäytyy raskaudenkeskeytykseen osallistumisesta. [6] Lääkäriliiton varatoimitusjohtaja, gynekologi Hannu Halila arvio Uuden Suomen haastattelussa [7], että Suomessakin jopa 10 prosenttia lääkäreistä saattaisi kieltäytyä aborttiin osallistumisesta, jos siihen olisi lain suoma mahdollisuus. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on huomauttanut, että lääkärin oikeus kieltäytyä raskaudenkeskeytyksestä loukkaa naisen itsemääräämisoikeutta ja vaikeuttaa pääsyä raskaudenkeskeytykseen. [8]

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu vaarantuu

Kyseiseen kansalaisaloitteeseen kuuluu vaatimus lääkärin oikeudesta kieltäytyä myös raskaudenkeskeytyslähetteen kirjoittamisesta. Käytännössä tämä voi aiheuttaa sen, että pienissä terveyskeskuksissa tai syrjäseuduilla naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen vaarantuu. Valtion ei tule asettaa perusteettomia rajoituksia naisten oikeudelle keskeyttää raskautensa. Vaikka lähetteestä kieltäytyminen ei estäisikään raskaudenkeskeytyksen saamista, niin se viivästyttää prosessia ja näin lisää raskaudenkeskeytyksen haluavan naisen psyykkistä ja fyysistä painolastia.

Tiivistelmä

Naisasialiitto Unionin näkemyksen mukaan kyseinen aloite loukkaisi toteutuessaan naisten ruumiillista itsemääräämisoikeutta. Unioni esittää, että valiokunta torjuu aloitteen ja tekee siitä eduskunnalle kielteisen mietinnön. Tätä mieltä ovat myös sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestöt.

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta ruumiistaan ja tämän oikeuden tulee olla jakamaton. Ruumiillinen itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden päättää lisääntymisestään.

Toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, Suomessa raskaudenkeskeytyksen saamiseksi ei riitä naisen oma tahto.

Jokaisella naisella on oltava tarvittaessa oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen. Laki hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä on käytössä joissain Euroopan maissa. Laki on vaikeuttanut raskaudenkeskeytyksen saamista.

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu vaarantuu. Kyseiseen kansalaisaloitteeseen kuuluu vaatimus lääkärin oikeudesta kieltäytyä myös raskaudenkeskeytyslähetteen kirjoittamisesta. Käytännössä tämä voi aiheuttaa sen, että pienissä terveyskeskuksissa tai syrjäseuduilla naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen vaarantuu.


[1] http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?type=1/news_id=13463/Etene+vastustaa+l%E4%E4k%E4rin+oikeutta+kielt%E4yty%E4+aborteista
[2] http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=15339/type=1
[3] http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=14808/type=1
[4] http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=73330
[5] https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700239
[6] http://www.genethique.org/en/abortion-italian-doctors-denied-conscientious-objection-61942.html#.VkHkFisas5s
[7] http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/74628-uuden-lain-riski-10-suomen-laakareista-kieltaytyisi-abortin-tekemisesta
[8] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17638&lang=en