Toimintasuunnitelma 2017

Naisasialiitto Unioni on antirasistinen, feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Unionin feminismi perustuu ajatukseen kaikkien sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

Vuonna 2017 Naisasialiitto Unioni täyttää 125 vuotta. Juhlavuosi on hyvä ajankohta viestiä teemoista, jotka tukevat ajatusta toisaalta feminismin ja toisaalta yhteiskunnan uudistumisesta keskeisimmällä mahdollisella tavalla. Unioni katsoo, että tällaisia uudistumisen kannalta olennaisia teemoja ovat kasvatus ja koulutus.

Kasvatuksen ja koulutuksen teemat ovat yhä tärkeämpi osa Unionin asiantuntijatyötä. Järjestöllä on pitkä historia kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvoisuuden puolestapuhujana alkaen Lucina Hagmanista päätyen tähän päivään, jolloin järjestön projektille sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta toivotaan jatkoa ja siihen liittyvän koulutustoiminnan vakiintumista. Juhlavuoden
ohjelmalla pyritään siten tukemaan myös järjestön asiantuntija-aseman vahvistumista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyvissä kysymyksissä. Kuntavaalivuonna 2017 nämä teemat ovat erityisen keskeisessä asemassa, sillä monet kasvatusta ja
koulutusta koskevat päätökset tehdään kunnissa. Unioni nostaa teemoihin liittyviä kysymyksiä esiin muun muassa vaikuttamalla päättäjiin ja lainsäädäntötyöhön, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä tuomalla teemoja esiin kaikessa viestinnässä. Se voi myös tehdä erillisiä kampanjoita teemojen ympärille. Teema tulee näkymään vahvasti myös järjestön poliittisessa manifestissa, joka valmistuu alkuvuonna 2017.

Juhlavuoteen liittyen Unionin Maikki Friberg -koti remontoidaan esteettömäksi ja tiloissa aloitetaan peruskorjaustoimet. Vuosijuhlaa kokoonnutaan viettämään syksyllä ja sen ohjelma tulee keskittymään vaikuttamisviestinnän teemojen ympärille.

Muussa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä Unioni osallistuu aiempien vuosien tapaan julkiseen keskusteluun ja antaa lausuntoja naisten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä lakiesityksistä. Lähivuosina se tarkoittaa erityisesti
SOTE-uudistuksen sukupuolivaikutusten ja naisjärjestöjen rahoituksen seurantaa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään vaikuttamistyössä tehokkaasti.

Viestintä

Unionin viestintä perustuu viestintästrategiaan ja vuosittaiseen viestintäsuunnitelmaan.Vuonna 2017 viestinnän erityisteemana on Unionin 125-vuotisjuhlavuosi. Viestintää kehitetään, jotta Unioni saisi aiempaa enemmän näkyvyyttä sekä tavoittaisi potentiaalisia uusia jäseniä entistä paremmin. Maikki Friberg-kodin esteettömyysremontin jälkeen tilamarkkinoinnissa ja jäsenviestinnässä painotetaan tilojen esteettömyyttä.

Tapahtumaviestinnässä keskeistä on Unionin 125-vuotisjuhla, jota vietetään syksyllä. Unioni jatkaa eri feministisistä teemoista
F-klubien järjestämistä eri puolilla Suomea. Lisäksi Unioni järjestää toimintaa kansainvälisenä naistenpäivänä sekä perinteiset kesäjuhlat Villa Salinissa alkukesästä.

Unioni osallistuu vuotuisiin feministisiin tapahtumiin kuten Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan naiskulttuuripäiville keväällä, Helsinki Prideen kesällä ja Feministiseen foorumiin syksyllä. Mikäli tapahtumien luonne sallii, pyritään niihin aina järjestämään etäseurantamahdollisuus.

Jäsentoiminta ja järjestön kehittäminen

Unionin jäsentoiminnan pohja on itsenäisissä ryhmissä. Ryhmät saavat käyttää Maikki Friberg -kotia veloituksetta. Jäsenistölle järjestetään myös säännöllisiä tapaamisia eri teemoista. Vuonna 2017 panostetaan erityisesti uusien alueellisten toimintaryhmien syntymiseen ja uusien ryhmien toiminnan vakiinnuttamiseen jäsenhankintasuunnitelman mukaisesti. Jäsenistöä rohkaistaan
myös lähtemään mukaan jo toimiviin ryhmiin. Ryhmien toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2015 jäsenkyselyn tulosten pohjalta. Lisäksi järjestetään toimintaa, joka on avointa kaikille, myös ei-jäsenille.

Naisasialiitto Unionin jäsenetuihin kuuluu Tulva-lehti, edullisemmat tilojen vuokraushinnat, sähköpostilista sekä erilaiset jäsenille avoimet tapahtumat ja tilaisuudet. Jäsenille tarjotaan myös mahdollisuuksien mukaan ilmainen tai alennettu pääsymaksu tilaisuuksiin tai muuta konkreettista hyötyä jäsenyydestä.

Hallitus kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa Unionin kehittämispäivään. Järjestön strategiatyötä jatketaan hallituksen vuonna 2015
laatiman vision pohjalta. Strategiatyössä hyödynnetään jäsenkyselyn tuloksia.

Varainhankinta

Vuonna 2017 Unioni kasvattaa jäsenmääräänsä aktiivisella kampanjoinnilla. Varainhankinnassa toteutetaan vuonna 2016 laadittua varainhankintasuunnitelmaa. Kuukausilahjoitusmahdollisuutta markkinoidaan säännöllisesti ja aktiivisesti myös ei-jäsenille.Unionin 125-vuotisjuhlavuosi hyödynnetään Vuonna 2017 hankitaan Unionille uusia varainhankintatuotteita. Sijoitusomaisuuden tilaa seurataan aktiivisesti ja sijoitusstrategiaa kehitetään yhdessä varainhoidosta vastaavan tahon kanssa.

Avoin Naisten Korkeakoulu

Villa Salinin hyödyntämistä tutkija- ja taiteilijaresidenssinä jatketaan sekä kehitetään. Oleskelu residenssissä kestää muutamasta päivästä viikkoon ja vastineeksi Unioni saa yleisötilaisuuden, luennon tai muun esityksen Avoimen Naisten Korkeakoulun tilaisuutena.

Avoimen Naisten Korkeakoulun luentoja ja keskustelutilaisuuksia järjestetään Maikki Friberg -kodissa erityisesti residenssitoiminnan kautta. Avoin Naisten Korkeakoulu toimii vapaaehtoistyöhön perustuen.

Muut palvelut

Maikki Friberg -kodissa jatketaan vuokraustoimintaa. Vuonna 2017 Maikki Friberg -kodin vuokrattavuutta kehitetään
tekemällä tiloihin esteettömyysremontti ja aloittamalla huoneiston peruskorjaus.

Tiloissa järjestetetään naisille suunnattua maksutonta juristineuvontaa suomeksi ja englanniksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi sekä venäjäksi. Kirjasto toimii avoimena kirjastona. Tiloissa myös pidetään yllä Helmi Tengénin muistohuonetta.

Tulva

Tulva on feministinen aikakauslehti, jonka julkaisemisen Naisasialiitto Unioni aloitti keväällä 2002. Tulvassa julkaistaan feministisistä lähtökohdista tehtyjä juttuja kaikilta yhteiskunnan aloilta.

Vuonna 2017 lehdestä julkaistaan kolme numeroa, joista yksi on tuplanumero. Kukin numero julkaistaan 3000 kappaleen
painoksena. Tarvittaessa painosmääriä muutetaan. Kevään tuplanumerossa kehitetään eteenpäin syksyllä aloitettua lehtiuudistusta. Lehti painetaan nelivärisenä.

Vuonna 2017 Tulvan keskeisiä tavoitteita ovat tilaajamäärien kasvattaminen, markkinoinnin kehittäminen ja lehden tunnettuuden lisääminen. Tähän pyritään kokonaisvaltaisella lehtiuudistuksella, digilehden kehittämisellä, lehden
journalististen sisältöjen laadukkuudella, Tulvan brändin kehittämisellä ja aktiivisella sosiaalisen median käytöllä. Tavoitteisiin pääsemistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan myös aktiivisella näkymisellä tapahtumissa ja verkostoitumisella muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Vuonna 2017 Tulva täyttää 15 vuotta, mikä huomioidaan juhlavuoden lehden sisällöissä. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään
suuren suosion saanut Tulvan toimittajakoulu. Tulvan vt. päätoimittajan tehtävä toteutetaan toimeksiannolla vakituisen päätoimittajan ollessa perhevapaalla.

Hankkeet

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa:  Sukupuolisensitiivisen
varhaiskasvatuksen hankkeen koulutusohjelmaa uudistetaan ja koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea, mikäli hankkeelle saadaan vuodelle 2017 rahoitus. Mikäli rahoitusta ei saada, järjestetään teeman koulutuksia mahdollisuuksien mukaan maksullisina tilauskoulutuksina, sekä jatketaan rahoituksen hakemista eri lähteistä.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen: Unioni on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutettavassa TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus eri aluiden tasa-arvotyötä tekeville toimijoille, vahvistetaan alueellisia tasa-arvoverkostoja sekä järjestään tapahtumia eri puolilla Suomea. Unioni osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja vahvistaa aluetapaamisten puitteissa myös
omaa valtakunnallista toimintaansa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Agora -tutkimuskeskus.

100 tasa-arvotekoa: Unioni on kumppanina Naisjärjestöjen keskusliiton koordinoimassa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa, jossa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Unioni osallistuu hankkeeseen konkreettisilla tasa-arvoteoilla vuoden 2017 vaikuttamisteemojensa puitteissa.

Henkilöstö

Henkilöstölle järjestetään vuosittain 1-2 kehittämispäivää, jotka voivat sisältää esimerkiksi työnohjausta ja virkistystoimintaa.
Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on käytössään työterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluu varhaisen puuttumisen malli työssä jaksamisen kehittämiseksi. Vakinaisilla tuntityöntekijöillä ja toimiston kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on työetuna mahdollisuus käyttää Maikki Friberg -vuokratilaa maksutta 3 päivää vuodessa.

Maikki Friberg -kodissa työskentelevät Naisasialiitto Unionin puolesta pääsihteeri, talous- ja toimistovastaava, vuoden aikana rekrytoitavat mahdolliset projektityöntekijät sekä syksyllä myös Tulvan päätoimittaja. Lisäksi Tulvan toimituskollektiivi järjestää tiloissa tapaamisia. Unionin organisaatioon kuuluvat, Villa Salinin siivouksesta ja ylläpidosta huolehtivat henkilöt, työskentelevät Villa Salinissa. Maikki Friberg -kodin siivoustehtävät suoritetaan tuntipalkkiolla. Unionilla on käytössään myös kirjanpitäjän palvelut. Unioniin voidaan rekrytoida harkinnan mukaan ja talousarvion puitteissa korkeakouluharjoittelijoita, työharjoittelijoita
ja työkokeilijoita.

Yhteistyö Suomessa ja kansainvälisesti

Yksi Naisasialiitto Unionin keskeisistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavista on Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry. Unioni on Nytkisin hallituksen vakituinen jäsen. Unionin pääsihteeri on myös NYTKISin hallituksen jäsenen ominaisuudessa Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntijavarajäsen.

Unioni on jäsen Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kepa ry:ssä, Naisten linja -verkostossa, Väkivaltaobservatoriossa ja 1325 -verkostossa. Lisäksi Unionilla on edustus Amnestyn Joku raja -kampanjan työvaliokunnassa, Ihmiskauppaverkostossa ja Ihmisoikeusjärjestöjen verkostossa.

Unioni on maailmanlaajuisen järjestön International Alliance of Womenin (IAW) jäsen. Vuonna 2017 IAW:n hallituksessa toimivat Anne Wegge ja Sanna Pajusalo. Unioni on mukana vuonna 2015 perustetussa vapaamuotoisessa pohjoismaisten naisjärjestöjen Nordic Feminist Networkissä. Perustajajäsenenä Unioni on mukana Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisationissa (NKS), mikäli toimintaa on. NYTKISin kautta Unioni on myös European Women´s Lobbyn (EWL) jäsen.

Unionin Kehitysapuryhmän kotiapulaisten oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöhanke perulaisen AGTR-La
Casa de Panchitan kanssa päättyi Ulkoministeriön rahoittamana vuoden 2015 lopussa. Hanke onnistui erittäin hyvin ja
jatkomahdollisuuksista Ulkoministeriön ja muiden mahdollisten rahoittajien kanssa käydään keskusteluja.