Ulkoministeriölle koskien ihmiskauppaa

Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa

Mietintö: EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö

Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisäaikaa lausunnolle.

Mietinnössä on positiivisena pantava merkille se, että Suomi pyrkii huomioimaan ihmiskaupan ehkäisytyössä sukupuolinäkökulman ja pyrkimyksen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin asenteisiin. Positiivista on myös lapsinäkökulman huomioiminen ja myös tässä näkökulmassa tasa-arvon kunnioittaminen. On hyvä että on eksplikoitu, että kaikki alle 18-vuotiaat huomioidaan lapsina.

Myönteistä on myös pyrkimys monialaiseen ja moniammatilliseen yhteistoimintaan mm. kansalaisjärjestöjen ja muiden yhdistysten kanssa ehkäisytyön eri vaiheissa. Parhaimmillaan em. yhteistyö auttaa tunnistamaan uhrin entistä paremmin. Tämä edellyttää kansalaisjärjestöjen riittävää
resurssointia.

Ennaltaehkäisevät toimet ja kysyntään vaikuttaminen

Ihmiskauppakäsikirjan tuottaminen ja ihmiskauppaa koskevan koulutus- ja perehdyttämis-materiaalien laatiminen viranomaisille sekä muille toimijoille on kannatettava ajatus. Työssä tulee huomioida yhteistyökumppaneiden monialaisuus.

Mietinnössä todetaan 17 artikla Sukupuolten tasa-arvo (s.63), että erityisesti naisten hyväksikäyttöä edistävää ja ihmiskauppaa aiheuttavaa kysyntää voidaan vähentää seksuaalipalvelujen ostamista koskevilla rangaistussäännöksillä. Kuitenkin toisessa kohdassa (19 artikla, s.64) mietinnössä esitetään, ettei kriminalisoimista ei ole aiheellista laajentaa ennen kuin lakivaliokunnan käsittelyn lopputuloksesta voidaan tehdä johtopäätöksiä nyt voimassa olevan säännöksen toimivuudesta. Asiakirjasta käy siis ilmi, että vaikka seksuaalipalvelujen kysynnän todetaan aiheuttavan naisten hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, kannan muodostus näihin asioiden suhteen on jätetty kesken. Naisasialiitto Unioni pitää kannan muodostuksen keskenjättämistä ongelmallisena ja sisäisesti ristiriitaisena.

On hyvä, että kehitysyhteistyötä halutaan käyttää ja kehittää ihmiskaupan ehkäisytyössä. Tähän tarvittaisiin konkreettisempaa suunnitelmallisuutta. Tulisi pohtia myös sitä, kuinka voitaisiin tukea keskeisissä lähtömaissa ihmiskaupan vastaista tiedottamista.

Uhrin tilanne

Uhrin tunnistaminen on erittäin tärkeä lähtökohta. Mietinnössä sivulla 37 loppupuolella todetaan: ”Kuitenkin todennäköisesti esiintyy muita tilanteita, joissa mahdollinen uhri käännytetään ennen kuin ihmiskaupan mahdollisuus on selvitetty. Tällaisia tilanteita saattavat olla muun muassa käännyttämiset ulkomaalaislain 148 pykälän 1 momentin 6 kohdan nojalla tapauksissa, joissa ulkomaalaisen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja”. Seksipalveluiden myyminen voi siis johtaa käännytykseen ennen kuin on todennettu onko kyseessä ihmiskauppa vai ei. Käännytystä ei missään nimessä pitäisi voida toimeenpanna, mikäli on pienikin epäilys ihmiskaupan mahdollisuudesta.

On hyvä että 26 artikla Rankaisemattomuusmääräys (s.71) on huomioitu. Uhrin asettaminen syytteeseen esim. valtionrajarikoksesta olisi ihmiskauppatilanteessa kohtuuton.

Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai vähintään käyntiä maistraatissa. Kirjallisen pyynnön laatiminen voi olla kielitaidottomalta ja maan viranomaiskäytäntöjä ja rakenteita tuntemattomalta ihmiskaupan uhrilta liian suuri vaatimus. Myös henkilökohtaisesti maistraatissa käynti voi em. syistä jäädä tekemättä. Tässä kohtaa olisi syytä mahdollistaa asian hoitaminen viranomaisteitse.