Tasa-arvoinen varhaiskasvatus lisättävä lakiin

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 341/2014 vp) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Naisasialiitto Unioni kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto koskien hallituksen esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Naisasialiitto Unioni haluaa kiittää hallitusta subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Naisasialiitto Unioni on tyytyväinen lakiluonnokseen kirjattuun tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä, mutta vaatii uuteen lakiin lisättäväksi myös velvoitteen sukupuolisensitiivisyyteen päivähoidon kasvatustyössä.

Lausuntomme tarkastelee uuden varhaiskasvatuslain tavoitteita erityisesti tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen sekä sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta.

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus

Pohjoismaissa tehty tutkimus tasa-arvon huomioimisesta varhaiskasvatuksessa sekä kotimainen, suurimmaksi osaksi kolmannen sektorin toimijoiden toteuttama kehittämistyö antavat viitteitä siitä, että varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuteen sukupuolten näkökulmasta tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa todetaan, että tasa-arvon tarkempaa huomioimista varhaiskasvatuksessa selvitetään. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosten arvoperustakohtaan syksyltä 2013 on kirjattu sukupuolisensitiivinen lähestymistapa. On johdonmukaista, että myös varhaiskasvatusta ohjaava laki ja sen myötä tulevaisuudessa uudistettavat asiakirjat (esim. varhaiskasvatussuunnitelman perusteet) ottavat huomioon sukupuolten tasa-arvon käytännön toiminnassa sekä varhaiskasvatushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkeiksi on todettu tilan ja ajan antaminen lasten omalle ajattelulle ja lasten mahdollisuus toimia luovasti ilman liiallisia ulkoisia pakotteita.[1] Sukupuolinäkökulmasta tarkastellen varhaiskasvatuksessa luovuutta rajoittaviksi tekijöiksi voidaan laskea kasvattajien stereotyyppiset sukupuolioletukset, sukupuolia perusteettomasti erottelevat käytännöt ja leikkimateriaalien sukupuolistereotyyppinen sisältö.

Lasten tasa-arvoisessa kohtaamisessa ja kohtelussa varhaiskasvatuksessa on otettava lähtökohdaksi sukupuolen ja perheiden moninaisuus. Tasa-arvotyötä ei tulisi nähdä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostamasta kokonaisuudesta erillisenä velvollisuutena, vaan sen tulisi arvona ja käytäntöinä kytkeytyä osaksi jokaisen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelmaa. ”Sukupuolisensitiivinen kasvattaja ymmärtää, että lapsen persoona on aina enemmän kuin hänelle syntymässä määritelty sukupuoli.” [2] Tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi tarvitaan virallisia asiakirjoja, jotka ohjeistavat konkreettisesti siihen, kuinka ideaali kohtaa käytännön.

Hallituksen esityksen perusteluiden yhteiskunnallisissa vaikutuksissa (s. 53-54) arvioidaan seuraavaa: ”varhaiskasvatuslain tavoitteiden kautta vahvistettaisiin lapsen syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kielellisen, kulttuurisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan kunnioittamista.” Naisasialiitto
Unioni katsoo, että lain tavoitteisiin tulisi selkeästi kirjata sukupuolten tasa-arvon sekä seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden kunnioittaminen. Sukupuolisensitiivinen kasvatus antaa lapsille taitoja kohdata sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuus niin itsessä kuin muissakin ihmisissä.

Esitämme, että uuteen lakiin lisätään varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita koskevaan pykälään velvoite sukupuolisensitiivisyyteen päivähoidon kasvatustyössä.

Lausunnon keskeinen sisältö

Varhaiskasvatuksen tulee edistää päiväkodeissa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja valinnanvapautta. Sukupuolesta riippumaton tasa-arvoinen kohtelu on perusarvo, joka on kirjattu myös kaikkia lapsia käsitteleviä säädöksiä ohjaavaan Lasten oikeuksien sopimukseen. Naisasialiitto Unioni esittää, että uuteen lakiin kirjataan selväsanaisesti sekä tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta varhaiskasvatuksessa että velvoite sukupuolisensitiivisyyteen päivähoidon kasvatustyössä.

Viittaukset

[1] Varhaiskasvatus vuoteen 2020: Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.

[2] Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -tietosivuston käsitepankki